Sociale verkiezingen 2020: uitzendkrachten stemmen mee!

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Hulp of advies nodig over onderstaande formules?

Contacteer ons

De wet van 4 april 2019 regelt de organisatie van de volgende sociale verkiezingen, die doorgaan van 11 tot en met 24 mei 2020. Nieuw in deze wet is dat er voortaan ook stemrecht wordt verleend aan uitzendkrachten, onder bepaalde voorwaarden. Deze bepaling werd doorgedrukt door het parlement, nadat de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad er niet in waren geslaagd overeenstemming te bereiken over dit punt. Catherine Mairy, legal expert bij Partena Professional, geeft uitleg. 

Sociale verkiezingen worden gehouden in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 of 100 werknemers tewerkstellen tijdens een bepaalde referentieperiode. Het doel ervan is om de werknemersvertegenwoordigers die plaatsnemen in een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en een ondernemingsraad (OR) te verkiezen. 

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er 2 sleuteldagen:

  • dag X (tussen 11 en 24 februari 2020): dag van de aanplakking van het bericht dat de dag van de verkiezingen aankondigt.
  • dag Y (tussen 11 en 24 mei 2020): dag van de verkiezingen.

Uitzendkrachten kunnen stemmen bij de gebruiker

Uitzendkrachten mogen deelnemen aan de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in de OR of het CPBW bij de gebruiker. Met "gebruiker" bedoelt men de onderneming waar ze aan de slag zijn als uitzendkracht, volgens onderstaande precisering:

  1. in een referentieperiode die aanvangt op 1 augustus 2019 en eindigt op de datum van dag X, moeten ze sedert ten minste 3 ononderbroken maanden of, in geval van onderbroken tewerkstellingsperiodes, in totaal minstens gedurende 65 arbeidsdagen, tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten;
  2. in een referentieperiode die aanvangt op de datum van dag X en eindigt op dag X + 77 (tussen 28 april en 11 mei 2020), moeten ze in totaal minstens gedurende 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten.

Uitzendkrachten kunnen zich niet kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen

“Ook al mogen uitzendkrachten onder bovenstaande voorwaarden stemmen, ze kunnen zelf geen kandidaat zijn voor de sociale verkiezingen bij de onderneming waar ze als uitzendkracht aan de slag zijn. Anderzijds kunnen ze wel een klacht of beroep indienen tegen de voordracht van kandidaten in de ondernemingen waar ze als uitzendkracht werken”, zegt Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional.

Bron: Wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 30 april 2019.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.