Sociale verkiezingen 2020: toevlucht tot elektronische stemming en stemming per brief versoepeld

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Ingevolge het akkoord dat de sociale partners eind oktober bereikten, werd de wetgeving betreffende de sociale verkiezingen onlangs aangepast om bij de volgende sociale verkiezingen maximaal te kunnen inzetten op elektronische stemming en stemming per brief.

Deze wijzigingen treden in werking met terugwerkende kracht tot 14 oktober 2020.

Elektronische stemming

Dit zijn de aanpassingen met betrekking tot de elektronische stemming:

  • de beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen kan worden genomen na dag X + 56 (X + 56 = tussen 13 en 26 oktober 2020);
  • ingevolge de beslissing en zo nodig kan het aantal stembureaus en de indeling van de kiezers per bureau nog worden aangepast; de werkgever dient de kiezers hierover te informeren via aanplakking op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (deze aanplakking kan worden vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren).

Opgelet! De modaliteiten voor het nemen en mededelen van de beslissing over elektronisch stemmen blijven ongewijzigd.

Stemming per brief

Dit zijn de aanpassingen met betrekking tot de stemming per brief:

  • er kan een akkoord gesloten worden inzake de stemming per brief na dag X + 56 (X + 56 = tussen 13 en 26 oktober 2020);
  • de stemming per brief is toegelaten in een bijkomend geval: wanneer de verspreiding van het coronavirus COVID-19 het moeilijk maakt de stembusgang in veilige omstandigheden te organiseren;
  • ingevolge het akkoord over de stemming per brief en zo nodig kan het aantal stembureaus en de indeling van de kiezers per bureau nog worden aangepast; de werkgever dient de kiezers hierover te informeren via aanplakking op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (deze aanplakking kan worden vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren).
  • de oproepingsbrieven en de stembiljetten voor de werknemers die niet aanwezig zijn in de onderneming op de dagen dat ze worden overhandigd, worden verzonden via een gewone, prioritaire zending voor zover de werkgever het bewijs kan leveren van deze verzending;
  • de stembiljetten die toekomen tot uiterlijk de vijfde dag die volgt op het sluiten van de stemming kunnen als geldig beschouwd worden, indien over deze werkwijze een akkoord werd gesloten tussen de werkgever en alle vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties en van de representatieve organisaties van kaderleden die kandidaten hebben voorgedragen voor de betrokken categorie van werknemers (van dit akkoord moet onmiddellijk kennisgegeven worden via aanplakking); in dit geval worden de stemverrichtingen geacht gesloten te zijn aan het einde van de overeengekomen termijn (uiterlijk 5 dagen) en wordt de termijn voor de aanplakking van bepaalde berichten (gedeeltelijke stopzetting van de verkiezingsprocedure) verlengd met de overeengekomen termijn (uiterlijk 5 dagen).

Opgelet! De modaliteiten voor het sluiten van het akkoord inzake stemming per brief worden niet gewijzigd.

Meer info is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Bron: wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, B.S. 13 november 2020.

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.