Sociale verkiezingen 2020: op dag X + 80

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

De uitgestelde sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de periode van 16 tot 29 november 2020.

Tijdens de verkiezingsprocedure moeten er verschillende formaliteiten vervuld worden waaronder de aanpassing van de kiezerslijsten en de overhandiging/verzending van de oproepingsbrieven.

Deze formaliteiten kunnen als volgt worden samengevat.

Op dag X + 77: afsluiting van de kandidatenlijsten en opmaken van de stembiljetten

Op dag X + 77 (dus op Y - 13, tussen 3 en 16 november 2020), worden de kandidatenlijsten afgesloten en de stembiljetten opgemaakt.

De gebruikte stembiljetten moeten overeenstemmen met het model dat is opgenomen in de wetgeving.

(Uiterlijk) op dag X + 77: aanpassing van de kiezerslijsten

Uiterlijk op de dertiende dag vóór de verkiezingen (dus uiterlijk op X + 77, tussen 3 en 16 november 2020) schrapt de O.R. of het C.P.B.W. van de kiezerslijsten, bij een beslissing genomen met eenparigheid van stemmen:

  • de werknemers die geen deel meer uitmaken van de onderneming op het ogenblik van de beslissing;
  • de uitzendkrachten die niet voldoen aan de kiesvoorwaarden.

Indien er geen O.R. of C.P.B.W. is, wordt die beslissing door de werkgever genomen, met het akkoord van alle leden van de vakbondsafvaardiging.

Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor beroep.

Deze schrappingen hebben geen gevolgen voor de samenstelling van de kiescolleges en stembureaus.

Op dag X + 80 (uiterlijk): overhandiging of verzending van de oproepingsbrieven

De werkgever moet elke kiezer die voorkomt op de kiezerslijsten oproepen voor de verkiezingen.

De schriftelijke oproeping wordt overhandigd aan elke kiezer uiterlijk 10 dagen vóór de datum van de verkiezingen (d.w.z. X + 80 of uiterlijk Y - 10, dus tussen 6 en 19 november 2020). Een bericht dat aangeplakt wordt op de laatste dag van deze overhandiging, duidt aan dat deze plaats heeft gehad. Dit uithangen mag worden vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

De kiezer die niet aanwezig is in de onderneming op de dag(en) waarop de oproepingsbrief wordt overhandigd (bv. werknemer die arbeidsongeschikt is), wordt opgeroepen per aangetekende brief of door eender welk middel voor zover de werkgever een bewijs kan leveren van verzending van deze oproepingsbrief en van ontvangst door de bestemmeling. Bij gebrek aan een bewijs van ontvangst door de bestemmeling, wordt de oproepingsbrief in principe per aangetekende brief verzonden ten laatste 8 dagen vóór de dag van de verkiezingen.

Bij stemming per brief wordt de oproepingsbrief samen met het (de) gestempelde stembiljet(ten) overhandigd aan de kiezers (die per brief stemmen) die in de onderneming aanwezig zijn ten laatste 10 dagen vóór de datum van de verkiezingen. Deze overhandiging gebeurt tegen ontvangstbewijs. Voor de werknemers die niet aanwezig zijn in de onderneming op de dag(en) dat deze oproepingsbrieven en stembiljetten worden overhandigd, stuurt de voorzitter van het stembureau op de laatste dag van deze overhandiging de oproepingsbrief samen met het (de) gestempelde stembiljet(ten). Deze verzending gebeurt bij een dezelfde dag ter post aangetekende brief. De getuigen moeten door de voorzitter op de hoogte worden gebracht en mogen deze verrichting bijwonen.

Opgelet! De kiesverrichtingen worden later toegelicht.

Bron: wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.