Sociale verkiezingen 2020: kiescolleges en stembureaus

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

De sociale verkiezingen worden gehouden in de periode van 11 tot en met 24 mei 2020.

Tijdens de verkiezingsprocedure moeten er verschillende formaliteiten vervuld worden waaronder de oprichting van de kiescolleges en de samenstelling van de stembureaus.

Deze kunnen als volgt worden samengevat.

Herhaling! De werkgever zal er in dit kader op toezien de GDPR na te leven.

 (Voor)verkiezingsprocedure: kalender

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldagen: dag X en dag Y.

De dagen X en Y bakenen de fasen af die gedurende de procedure doorlopen moeten worden. Die fasen zijn:

  • van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding van de procedure (= voorverkiezingsprocedure);
  • dag X (tussen 11 en 24 februari 2020): aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt;
  • van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure (= verkiezingsprocedure);
  • dag Y (tussen 11 en 24 mei 2020): verkiezingen;
  • na dag Y: de mogelijkheid van beroep en de eerste vergadering van de O.R. en/of van het C.P.B.W.

De procedure duurt 150 dagen.

 

Tussen dag X + 40 en dag X + 54: oprichting van de kiescolleges en samenstelling van de stembureaus

Tussen dag X + 40 (tussen 22 maart en 4 april 2020) en dag X + 54 (tussen 5 en 18 april 2020) dient het volgende te gebeuren:

  • enerzijds, moet het aantal kiescolleges worden bepaald (= indeling van de kiezers met het oog op de stemming); voor de oprichting van de kiescolleges wordt rekening gehouden met het aantal werknemers (vaste werknemers en uitzendwerknemers met stemrecht) dat voor elke categorie is ingeschreven op de afgesloten kiezerslijsten;
  • en, anderzijds, moet overgegaan worden tot de samenstelling van de stembureaus (= de personen die werden aangewezen om de eigenlijke verkiezingsprocedures te leiden en te controleren).

Het aantal stembureaus is afhankelijk van het aantal kiescolleges dat wordt opgericht.

Oprichting van de kiescolleges voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.)

Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, mogen er voor het C.P.B.W. ten hoogste drie afzonderlijke kiescolleges worden opgericht: een afzonderlijk kiescollege voor de arbeiders, een afzonderlijk kiescollege voor de bedienden en een afzonderlijk kiescollege voor de jonge werknemers.

Oprichting van de kiescolleges voor de ondernemingsraad (O.R.)

Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, mogen er voor de O.R. ten hoogste vier afzonderlijke kiescolleges worden opgericht: de drie colleges die hiervoor werden vermeld en een afzonderlijk kiescollege voor de kaderleden.

Oprichting en samenstelling van de stembureaus

Als er afzonderlijke kiescolleges bestaan, dan stemmen arbeiders, bedienden, kaderleden en jeugdige werknemers in afzonderlijke bureaus.

Elk stembureau bestaat uit zes personen waarvan de aanwijzing uiterlijk op dag X + 54 (tussen 5 en 18 april 2020) moet gebeuren mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd: een (gewone en plaatsvervangende) voorzitter, een (gewone en plaatsvervangende) secretaris en vier bijzitters.

 

Op dag X + 60: aanplakking van een bericht

Op dag X + 60 (tussen 11 en 24 april 2020) laat de O.R. of het C.P.B.W. of, indien er nog geen is de werkgever, een bericht aanplakken met de samenstelling van de stembureaus en de indeling van de kiezers per bureau. Dat bericht wordt aangeplakt op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt. Dit uithangen mag worden vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

 

(Uiterlijk) op dag X + 70: aanwijzing van de getuigen

De stembureaus kunnen eventueel worden aangevuld met getuigen die de betrokken representatieve organisaties van werknemers en de representatieve organisaties van kaderleden uiterlijk op dag X + 70 (tussen 21 april en 4 mei 2020) aanwijzen onder de werknemers van de onderneming.

De lijst met getuigen wordt aan de werkgever meegedeeld. Deze mededeling kan elektronisch gebeuren gedaan worden via de webapplicatie waarin precies daartoe is voorzien op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Opgelet! De vereiste voorwaarden voor de stemming per brief worden later toegelicht.

 

Bron: Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.