Sociale verkiezingen 2020: het tellen van de uitzendwerknemers is begonnen!

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De volgende sociale verkiezingen vinden in principe plaats van 11 mei tot 24 mei 2020.

Zoals u weet zullen respectievelijk een comité voor preventie en bescherming op het werk en een ondernemingsraad moeten worden ingericht in ondernemingen die gedurende een referentieperiode gemiddeld ten minste 50 of 100 werknemers in dienst hebben.

Eind maart 2019 nam de Kamer een wetsvoorstel over de organisatie van de sociale verkiezingen 2020 aan.

De wijzigingen in dit wetsvoorstel hebben onder meer tot doel om te anticiperen op de referentieperiode voor de berekening van de drempel van tewerkgestelde werknemers.

Wie zijn de personen die in aanmerking worden genomen?

Om het aantal tewerkgestelde werknemers te bepalen, dient rekening te worden gehouden met:

 • enerzijds, de werknemers tewerkgesteld in de onderneming (werknemers met een arbeidsovereenkomst, werknemers met een leerovereenkomst, personen die een beroepsopleiding in de onderneming volgen onder het toezicht van de instellingen van de Gemeenschap die met de beroepsopleiding belast zijn, enz.) en dat zelfs indien ze afwezig zijn wegens (met name) ziekte of een ongeval;
 • en anderzijds, de uitzendkrachten die ter beschikking werden gesteld van de (gebruikende) onderneming, op voorwaarde evenwel dat ze geen vaste werknemers vervangen waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is.

Let op! Worden niet als werknemers 'bij hun werkgever' beschouwd:

 • werknemers met een vervangingsovereenkomst die werd gesloten overeenkomstig de bepalingen van artikel 11ter van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978;
 • uitzendkrachten.

Over welke referentieperiode?

De wet moet dit nog bevestigen maar de berekening gebeurt over de volgende referentieperiode:

 • van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 voor de berekening van het gemiddeld aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming; in de praktijk wordt het totale aantal kalenderdagen in elke periode die begint op de datum van indiensttreding en eindigt op de datum van uitdiensttreding die voor elke werknemer in het Dimona-systeem wordt meegedeeld tijdens deze referentieperiode, gedeeld door 365 (indien het werkelijke werkrooster een werknemer niet 3/4 bedraagt van het rooster dat hij zou hebben gewerkt als hij voltijds had gewerkt, wordt het totale aantal kalenderdagen gedeeld door 2);
 • van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019 voor de berekening van het gemiddelde aantal uitzendkrachten die ter beschikking van de onderneming (gebruiker) worden gesteld; in de praktijk wordt het totale aantal kalenderdagen gedurende welke elke uitzendkracht (die niet in de plaats komt van een vaste werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst) tijdens referentieperiode is  ingeschreven in het "personeelsregister voor uitzendkrachten" (bij te houden door de gebruikende onderneming) gedeeld door 92 (indien het werkelijke werkrooster van een uitzendkracht niet 3/4 bedraagt van de tijd die hij zou hebben gewerkt indien hij voltijds zou werken, wordt het totale aantal kalenderdagen gedeeld door 2).

Let op! De gebruikende onderneming moet een bijlage bij het personeelsregister of een 'personeelsregister voor uitzendkrachten' bijhouden tijdens het tweede kwartaal van 2019 (van 1 april 2019 tot 30 juni 2019).

Het ‘personeelsregister voor uitzendkrachten’ moet voor elke uitzendkracht die ter beschikking wordt gesteld van de gebruiker, het volgende vermelden:

 • zijn inschrijvingsnummer; iedere uitzendkracht krijgt in het register een nummer toegewezen volgens een doorlopende nummering, in de chronologische volgorde van zijn terbeschikkingstelling bij de gebruiker;
 • zijn naam en voornaam;
 • het begin van het ter beschikking stellen;
 • het einde van het ter beschikking stellen;
 • het uitzendbureau dat hem tewerkstelt;
 • zijn wekelijkse arbeidsduur.

Een onderneming kan worden vrijgesteld van het bijhouden van dit register wanneer de ondernemingsraad vaststelt, onder bepaalde voorwaarden, dat de drempel van 100 werknemers is overschreden.
De modaliteiten beschreven in deze infoflash zijn pas bevestigd wanneer de wet met betrekking tot de sociale verkiezingen 2020 is gepubliceerd.
Wordt dus vervolgd…

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.