Sociale verkiezingen 2016: wet gepubliceerd

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De wet van 2 juni 2015 die de organisatie van de volgende sociale verkiezingen regelt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2015.

Ze is in werking getreden op dezelfde datum.

Door deze wet van 2 juni 2015 worden bepaalde aanpassingen doorgevoerd aan de bestaande reglementeringen. Toch blijven de verkiezingsprocedure en de regels inzake beroep (in het geval van geschillen in verband met de procedure) vrijwel onveranderd.

De belangrijkste nieuwigheden kunnen als volgt worden samengevat.

Periode van de sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen vinden plaats van 9 tot 22 mei 2016.

Bedoelde ondernemingen

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden met het oog op de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers:

  • in een comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen in 2015;
  • in een ondernemingsraad (O.R.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen in 2015.

De modaliteiten voor de berekening van het tewerkgestelde personeelsbestand werden niet gewijzigd.

De wet van 2 juni 2015 bepaalt dat in geval van overdracht onder gerechtelijk gezag tijdens de referteperiode (d.w.z. 2015), voor de berekening van de drempel slechts rekening wordt gehouden met het gedeelte van de referteperiode na de overdracht.

Ter herinnering! Deze regel bestaat al in geval van overgang van een onderneming krachtens overeenkomst.

Verkiesbaarheidsvoorwaarden

Vanaf de volgende sociale verkiezingen is een nieuwe verkiesbaarheidsvoorwaarde voorzien.

Om verkiesbaar te zijn als personeelsafgevaardigde in het C.P.B.W./de O.R. mag de werknemer (met name) niet de hoedanigheid hebben van vertrouwenspersoon (die deel uitmaakt van het personeel).

Ter herinnering! Dezelfde onverenigbaarheid bestaat al met de hoedanigheid van preventieadviseur (die deel uitmaakt van het personeel).

Indiening van de kandidatenlijsten

De indiening van de kandidatenlijsten door de representatieve werknemersorganisaties kan gebeuren door verzending of overhandiging van papieren lijsten. Voortaan en behoudens uitzondering kan deze indiening eveneens gebeuren via een upload op de webapplicatie op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wanneer de representatieve werknemersorganisatie of de representatieve organisatie van kaderleden een bepaalde wijze van voordracht van kandidaten in een bepaalde onderneming heeft gekozen, is zij ertoe gehouden deze wijze aan te houden voor alle verdere handelingen die betrekking hebben op de voordracht van kandidaten.

Werkgeversafgevaardigde

Vanaf de volgende sociale verkiezingen mag de vertrouwenspersoon (die deel uitmaakt van het personeel) geen werkgeversafgevaardigde zijn in het C.P.B.W./de O.R.

Ter herinnering! Dezelfde onverenigbaarheid bestaat al met de hoedanigheid van preventieadviseur (die deel uitmaakt van het personeel).

Andere aanpassingen

Bepaalde etappes van de verkiezingsprocedure werden geïnformatiseerd.

De taken van de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werden ook verlicht. 

Volg onze blog over de sociale verkiezingen.

Bron: wet van 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, Belgisch Staatsblad van 22 juni 2015.

 

 

Auteur: Catherine Mairy

29/06/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.