Sociale verkiezingen 2016: oprichting kiescolleges en samenstelling stembureaus tussen dag X + 40 en dag X + 70

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de periode van 9 mei tot 22 mei 2016.
Tijdens de verkiezingsprocedure moeten er verschillende formaliteiten vervuld worden waaronder de oprichting van de kiescolleges en de samenstelling van de stembureaus.

Deze bepalingen kunnen als volgt worden samengevat.

Herhaling! De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden met het oog op de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers:

  • in een comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015;
  • in een ondernemingsraad (O.R.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015.

(Voor)verkiezingsprocedure: kalender

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldagen: dag X en dag Y.

De dagen X en Y bakenen de etappes af die gedurende de procedure doorlopen moeten worden. Die etappes zijn:

  • van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding van de procedure (= voorverkiezingsprocedure);
  • dag X (tussen 9 en 22 februari 2016): aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt;
  • van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure (= verkiezingsprocedure);
  • dag Y (tussen 9 en 22 mei 2016): verkiezingen;
  • na dag Y: de mogelijkheid van beroep en de eerste vergadering van de O.R. en/of van het C.P.B.W.

De procedure duurt 150 dagen.

Tussen dag X + 40 en dag X + 54: oprichting van de kiescolleges en samenstelling van de stembureaus

Tussen dag X + 40 (tussen 20 maart en 2 april 2016) en dag X + 54 (tussen 3 en 16 april 2016) dient het volgende te gebeuren:

  • enerzijds, moet het aantal kiescolleges worden bepaald (= indeling van de kiezers met het oog op de stemming); voor de oprichting van de kiescolleges wordt rekening gehouden met het aantal werknemers dat voor elke categorie is ingeschreven op de afgesloten kiezerslijsten;
  • en, anderzijds, moet overgegaan worden tot de samenstelling van de stembureaus (= de personen die werden aangewezen om de eigenlijke verkiezingsprocedures te leiden en te controleren).

Het aantal stembureaus is afhankelijk van het aantal kiescolleges dat wordt opgericht.

Oprichting van de kiescolleges voor het C.P.B.W.

Voor het C.P.B.W. en indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, mogen er ten hoogste drie afzonderlijke kiescolleges worden opgericht: een afzonderlijk kiescollege voor de arbeiders, een afzonderlijk kiescollege voor de bedienden en een afzonderlijk kiescollege voor de jonge werknemers.

Oprichting van de kiescolleges voor de O.R.

Voor de O.R. en indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, mogen er ten hoogste vier afzonderlijke kiescolleges worden opgericht: de drie colleges die hiervoor werden vermeld en een afzonderlijk kiescollege voor de kaderleden.

Oprichting en samenstelling van de stembureaus

Als er afzonderlijke kiescolleges bestaan, dan stemmen arbeiders, bedienden, kaderleden en jeugdige werknemers in afzonderlijke bureaus.

Elk stembureau bestaat uit zes personen waarvan de aanwijzing uiterlijk op dag X + 54 (tussen 3 en 16 april 2016) moet gebeuren mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd: een (gewone en plaatsvervangende) voorzitter, een (gewone en plaatsvervangende) secretaris en vier bijzitters.

Op dag X + 60: aanplakking van een bericht

Op dag X + 60 (tussen 9 en 22 april 2016) laat de O.R. of het C.P.B.W. of, indien er nog geen is de werkgever, een bericht aanplakken met de samenstelling van de stembureaus en de indeling van de kiezers per bureau. Dat bericht wordt aangeplakt op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.

(Uiterlijk) op dag X + 70:aanwijzing van de getuigen

De stembureaus kunnen eventueel worden aangevuld met getuigen die de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties uiterlijk op dag X + 70 (tussen 19 april en 2 mei 2016) aanwijzen onder de werknemers van de onderneming.

Opgelet! De vereiste voorwaarden voor de stemming per brief worden later toegelicht.

Volg onze blog over de sociale verkiezingen.

Bron: wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

Auteur: Catherine Mairy

08/03/2016