Sociale verkiezingen 2016: op dag X + 80

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de periode van 9 mei tot 22 mei 2016.
Tijdens de verkiezingsprocedure moeten er verschillende formaliteiten vervuld worden waaronder de aanpassing van de kiezerslijsten en de overhandiging/verzending van de oproepingsbrieven.

Deze formaliteiten kunnen als volgt worden samengevat.

Herhaling! De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden met het oog op de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers:

  • in een comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015;
  • in een ondernemingsraad (O.R.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015.

(Voor)verkiezingsprocedure: kalender

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldagen: dag X en dag Y.

De dagen X en Y bakenen de etappes af die gedurende de procedure doorlopen moeten worden. Die etappes zijn:

  • van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding van de procedure (= voorverkiezingsprocedure);
  • dag X (tussen 9 en 22 februari 2016): aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt;
  • van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure (= verkiezingsprocedure);
  • dag Y (tussen 9 en 22 mei 2016): verkiezingen;
  • na dag Y: de mogelijkheid van beroep en de eerste vergadering van de O.R. en/of van het C.P.B.W.

De procedure duurt 150 dagen.

Op dag X + 77: afsluiting van de kandidatenlijsten en opmaken van de stembiljetten

Op dag X + 77 (dus op Y - 13, tussen 26 april en 9 mei 2016), worden de kandidatenlijsten afgesloten en de stembiljetten opgemaakt.

De gebruikte stembiljetten moeten overeenstemmen met het model dat beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

(Uiterlijk) op dag X + 77: aanpassing van de kiezerslijsten

Uiterlijk op de dertiende dag vóór de verkiezingen (dus uiterlijk op X + 77, tussen 26 april en 9 mei 2016) schrapt de O.R. of het C.P.B.W., bij een beslissing genomen met eenparigheid van stemmen, de werknemers van de kiezerslijsten die geen deel meer uitmaken van de onderneming op het ogenblik van de beslissing.

Indien er geen O.R. of C.P.B.W. is, wordt die beslissing door de werkgever genomen, met het akkoord van alle leden van de vakbondsafvaardiging.

Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor beroep.

Deze schrappingen hebben geen gevolgen voor de samenstelling van de kiescolleges en stembureaus.

Op dag X + 80 (uiterlijk): overhandiging of verzending van de oproepingsbrieven

De werkgever moet elke kiezer die voorkomt op de kiezerslijsten oproepen voor de verkiezingen.

De schriftelijke oproeping wordt overhandigd aan elke kiezer uiterlijk 10 dagen vóór de datum van de verkiezingen (d.w.z. X + 80 of uiterlijk Y - 10, dus tussen 29 april en 12 mei 2016). Een bericht dat aangeplakt wordt op de laatste dag van deze overhandiging, duidt aan dat deze plaats heeft gehad.

De kiezer die niet aanwezig is in de onderneming op de dag(en) waarop de oproepingsbrief wordt overhandigd (bv. werknemer die arbeidsongeschikt is), wordt opgeroepen per aangetekende brief of door eender welk middel voor zover de werkgever een bewijs kan leveren van verzending van deze oproepingsbrief en van ontvangst door de bestemmeling. Bij gebrek aan een bewijs van ontvangst door de bestemmeling, wordt de oproepingsbrief per aangetekende brief verzonden ten laatste 8 dagen vóór de dag van de verkiezingen.

Bij stemming per brief wordt de oproepingsbrief samen met het (de) gestempelde stembiljet(ten) overhandigd aan de kiezers (die per brief stemmen) die in de onderneming aanwezig zijn ten laatste 10 dagen vóór de datum van de verkiezingen. Deze overhandiging gebeurt tegen ontvangstbewijs. Voor de werknemers die niet aanwezig zijn in de onderneming op de dag(en) dat deze oproepingsbrieven en stembiljetten worden overhandigd, stuurt de voorzitter van het stembureau op de laatste dag van deze overhandiging de oproepingsbrief samen met het (de) gestempelde stembiljet(ten). Deze verzending gebeurt bij een dezelfde dag ter post aangetekende brief. De getuigen moeten door de voorzitter op de hoogte worden gebracht en mogen deze verrichting bijwonen.

Opgelet! De kiesverrichtingen worden later toegelicht.

Volg onze blog over de sociale verkiezingen.

Bron: wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

Auteur: Catherine Mairy

22/04/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.