Sociale verkiezingen 2016: kandidatenlijsten

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de periode van 9 mei tot 22 mei 2016.
Tijdens de verkiezingsprocedure moeten er meerdere formaliteiten vervuld worden waaronder het aanplakken van de kandidatenlijsten.

De formaliteiten die vervuld moeten worden vanaf de dag waarop de kandidatenlijsten aan de werkgever worden voorgedragen, kunnen als volgt worden samengevat.

Herhaling! De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden met het oog op de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers:

 • in een comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015;
 • in een ondernemingsraad (O.R.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015.

(Voor)verkiezingsprocedure: kalender

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldagen: dag X en dag Y.

De dagen X en Y bakenen de etappes af die gedurende de procedure doorlopen moeten worden. Die etappes zijn:

 • van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding van de procedure (= voorverkiezingsprocedure);
 • dag X (tussen 9 en 22 februari 2016): aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt;
 • van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure (= verkiezingsprocedure);
 • dag Y (tussen 9 en 22 mei 2016): verkiezingen;
 • na dag Y: de mogelijkheid van beroep en de eerste vergadering van de O.R. en/of van het C.P.B.W.

De procedure duurt 150 dagen.

(Uiterlijk) op dag X + 35: voordracht van de kandidaten

Uiterlijk op dag X + 35 (tussen 15 en 28 maart 2016) dragen de interprofessionele werknemersorganisaties (of hun volmachthebbers), de representatieve kaderledenorganisaties of de kaderleden de kandidatenlijsten voor aan de werkgever.

De indiening van de kandidatenlijsten kan gebeuren:

 • hetzij door verzending of overhandiging van papieren lijsten;
 • hetzij via een upload op de webapplicatie op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (behoudens uitzondering).

Wanneer de representatieve werknemersorganisatie of de representatieve organisatie van kaderleden een bepaalde wijze van voordracht van kandidaten in een bepaalde onderneming heeft gekozen, is zij ertoe gehouden deze wijze aan te houden voor alle verdere handelingen die betrekking hebben op de voordracht van kandidaten (met inbegrip van de aanpassing van de lijst of de vervanging van één of meer voorgedragen kandidaten).

Op de lijsten mogen niet meer kandidaten voorkomen dan er gewone en plaatsvervangende mandaten toegekend kunnen worden. Eenzelfde kandidaat mag niet op meer dan één kandidatenlijst worden voorgedragen.

Opgelet!

 • Om als afgevaardigde van het personeel in de O.R./het C.P.B.W. verkiesbaar te zijn, moeten de werknemers op de datum van de verkiezingen aan specifieke voorwaarden (leeftijd,anciënniteit, enz.) voldoen.
 • De werknemer die werd ontslagen in strijd met de bepalingen van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de O.R.'s en in de C.P.B.W.'s alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, mag als kandidaat worden voorgedragen.

(Uiterlijk) op dag X + 40: aanplakking van de kandidatenlijsten

Uiterlijk op dag X + 40 (tussen 20 maart en 2 april 2016) moet de werkgever of zijn afgevaardigde een bericht aanplakken met vermelding van de namen van de kandidaten per werknemerscategorie. Dat bericht wordt op dezelfde plaatsen aangeplakt als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.

De aanplakking mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

Tussen dag X + 40 en dag X + 61: klachten en beroep

Tegen de voordracht van kandidaten kan klacht worden ingediend en kan beroep worden ingesteld (bij de arbeidsrechtbank) tussen dag X + 40 (tussen 20 maart en 2 april 2016) en dag X + 61 (tussen 10 en 23 april 2016).

Op dag X + 76 (uiterlijk): laatste wijzigingen

Tot de veertiende dag voor de dag van de verkiezing (tot X + 76, tussen 25 april en 8 mei 2016) kunnen de representatieve werknemersorganisaties, de representatieve kaderledenorganisaties of de kaderleden die een lijst hebben voorgedragen, na raadpleging van de werkgever:

 • in bepaalde gevallen een kandidaat vervangen die voorkomt op de (eventueel gewijzigde) lijsten die uiterlijk op X + 56 aangeplakt werden of elektronisch aan de werknemers ter beschikking gesteld werden;
 • een kandidaat vervangen die geschrapt werd van de lijsten die uiterlijk op X + 56 aangeplakt werden of elektronisch aan de werknemers ter beschikking gesteld werden ingevolge een intrekking van de kandidatuur binnen de voorgeschreven termijn.

Op dag X + 77: afsluiting van de kandidatenlijsten

Op dag X + 77 (dus op Y - 13, tussen 26 april en 9 mei 2016) worden de kandidatenlijsten afgesloten.

Opgelet! De oprichting van de kiescolleges en de samenstelling van de stembureaus komen later aan bod.

Volg onze blog over de sociale verkiezingen.

Bron: wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

Auteur: Catherine Mairy

01/03/2016