Sociale verkiezingen 2016: dag X

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de periode van 9 mei tot 22 mei 2016.
Tijdens de (voor)verkiezingsprocedure moeten bepaalde formaliteiten vervuld worden.
De formaliteiten die vervuld moeten worden op dag X kunnen als volgt worden samengevat.

Herinnering! De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden met het oog op de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers:

  • in een comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015;
  • in een ondernemingsraad (O.R.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015.

(Voor)verkiezingsprocedure: kalender

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldagen: dag X en dag Y.

De dagen X en Y bakenen de etappes af die gedurende de procedure doorlopen moeten worden. Die etappes zijn:

  • van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding van de procedure (= voorverkiezingsprocedure);
  • dag X (tussen 9 en 22 februari 2016): aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt;
  • van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure (= verkiezingsprocedure);
  • dag Y (tussen 9 en 22 mei 2016): verkiezingen;
  • na dag Y: de mogelijkheid van beroep en de eerste vergadering van de O.R. en/of van het C.P.B.W.

De procedure duurt 150 dagen.

Inhoud van het bericht

Op dag X (tussen 9 en 22 februari 2016) plakt de O.R. of het C.P.B.W. of, bij gebrek daaraan, de werkgever, in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming een bericht aan dat bepaalde vermeldingen bevat:

1. Datum en uurregeling van de verkiezingen

2. Adres en benaming van de technische bedrijfseenheid (de technische bedrijfseenheden) waarvoor organen (O.R. of C.P.B.W.) moeten worden opgericht

3. Aantal mandaten per orgaan (O.R. of C.P.B.W.) en per categorie (desgevallend, arbeiders, bedienden, jeugdige werknemers, kaderleden)

4. Voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar ze kunnen worden geraadpleegd

De kieslijsten geven per categorie een overzicht van de werknemers die tewerkgesteld zijn in de onderneming en die aan de kiesvoorwaarden voldoen op de dag van de verkiezingen. Aan elke werknemer van dezelfde categorie op de lijst wordt een nummer toegekend.

5. Lijst van de leden van het leidinggevend personeel met vermelding van de benaming en de inhoud van de functies of de plaatsen waar deze kan worden geraadpleegd

6. Lijst van de kaderleden of plaatsen waar deze kan worden geraadpleegd (in ondernemingen met ten minste 100 werknemers)

7. Data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien

8. Persoon (of dienst) die door de werkgever wordt belast met het versturen of ronddelen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen

9. (Unanieme) Beslissing van de O.R. of het C.P.B.W. om over te gaan tot elektronisch stemmen

Opgelet! Tegen bepaalde vermeldingen in het bericht dat wordt aangeplakt op dag X kan bezwaar en beroep worden ingesteld (tussen X en X + 28).

Vorm en mededeling van het bericht

Het bericht moet volgende vermelding bevatten: "Om de afvaardiging die zal worden verkozen, een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen." Het moet alle wettelijke richtlijnen inzake het taalgebruik naleven en gedateerd zijn.

De datum op het bericht moet de datum zijn van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt. Hij kan niet vóór de werkelijke datum van aanplakking liggen.

Het bericht moet aangeplakt blijven in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming. De aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben. Dit bericht moet in overeenstemming zijn met het model dat beschikbaar is op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Bij gebrek aan een O.R. of C.P.B.W. wordt een afschrift van dit bericht overgemaakt aan de vakbondsafvaardiging.

Een afschrift van datzelfde document moet geüpload worden op de webapplicatie die precies daartoe is voorzien op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of moet onmiddellijk verzonden worden naar de zetels van de interprofessionele werknemersorganisaties en (indien een O.R. moet worden opgericht) van de representatieve kaderledenorganisaties. De lijsten van de leden van het leidinggevend personeel en van de werknemers die een kaderfunctie uitoefenen worden bij deze verzendingen gevoegd. De kiezerslijsten worden enkel bijgevoegd bij gebrek aan een O.R., C.P.B.W. of vakbondsafvaardiging.

De werknemers kunnen bij hun vertegenwoordigers de documenten raadplegen met de verschillende berichten die de werkgever hen moet bezorgen en tijdens de verkiezingsprocedure in de onderneming moet aanplakken.

Opgelet! De formaliteiten die vervuld moeten worden op dag X + 35 komen later aan bod.

Volg onze blog over de sociale verkiezingen.

Bron: wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

Auteur: Catherine Mairy

26/01/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.