Sociale verkiezingen 2016: akkoord over de stemming per brief op dag X + 56

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de periode van 9 mei tot 22 mei 2016.
Tijdens de kiesprocedure moet er eventueel en mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd een akkoord worden verkregen over de stemming per brief.

Herhaling! De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden met het oog op de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers:

 • in een comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015;
 • in een ondernemingsraad (O.R.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015.

(Voor)verkiezingsprocedure: kalender

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldagen: dag X en dag Y.

De dagen X en Y bakenen de etappes af die gedurende de procedure doorlopen moeten worden. Die etappes zijn:

 • van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding van de procedure (= voorverkiezingsprocedure);
 • dag X (tussen 9 en 22 februari 2016): aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt;
 • van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure (= verkiezingsprocedure);
 • dag Y (tussen 9 en 22 mei 2016): verkiezingen;
 • na dag Y: de mogelijkheid van beroep en de eerste vergadering van de O.R. en/of van het C.P.B.W.

De procedure duurt 150 dagen.

Gevallen waarin de stemming per brief is toegelaten

Stemming per brief is toegelaten:

 • bij aanzienlijke spreiding van personeel (bv. over het hele land verspreide winkels die slechts één of twee personen per vestiging tewerkstellen, vervoerbedrijven waarvan de chauffeurs op de baan zijn, ondernemingen die herstellingen van apparaten uitvoeren aan huis);
 • in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
 • in geval van nachtarbeid als, voor de betrokken werknemerscategorie, aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • het aantal tewerkgestelde werknemers tussen 20 uur en 6 uur op de dag van de verkiezing bedraagt niet meer dan 5 % van het aantal op die datum tewerkgestelde werknemers;
  • het aantal tewerkgestelde werknemers tussen 20 uur en 6 uur op de dag van de verkiezing bedraagt niet meer dan 15;
 • wanneer de werknemers niet werken tijdens de openingsuren van de stembureaus.

Akkoord over de stemming per brief

Voor de stemming per brief is een akkoord tussen de partijen nodig.

Ten laatste op dag X + 56 (tussen 5 en maandag 18 april 2016) moet de werkgever immers het akkoord hebben verkregen van alle vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties en van de representatieve kaderledenorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen voor de bedoelde werknemerscategorie inzake een eventuele stemming per brief.

Opgelet! De gevallen waarin de kiesprocedure vroeger moet worden stopgezet worden later toegelicht.

Volg onze blog over de sociale verkiezingen.

Bron: wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

 

Auteur: Catherine Mairy

23/03/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.