Sneller gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector

Auteur: Filip Borgers
Datum:

Voortaan zal een werknemer in de land- en tuinbouwsector, na een tewerkstelling in een ander statuut (vb. arbeider), sneller opnieuw ingeschakeld kunnen worden als gelegenheidswerknemer.

In het verleden kon een werknemer niet worden tewerkgesteld als gelegenheidswerknemer in de land- en tuinbouwsector, indien hij reeds had gewerkt in een ander statuut dan gelegenheidswerknemer in het lopend kwartaal en de 2 voorafgaande kalenderkwartalen.

In de praktijk had dit vaak tot gevolg dat de werknemer niet kon worden tewerkgesteld als gelegenheidswerknemer gedurende bijna 3 volledige kwartalen.

Een werknemer die als gewone werknemer tewerkgesteld was op 2 januari, moest wachten tot het 4de kwartaal alvorens te kunnen werken als gelegenheidswerknemer. Het 3de trimester en daarmee de vereiste termijn neemt een einde op 30 september (= 2de en 3de kwartaal).

Sedert 1 juli 2013 wordt deze termijn beperkt tot een periode van 180 dagen. Er wordt daarbij gerekend van dag tot dag. De werknemer kan bijgevolg veel sneller opnieuw worden tewerkgesteld als gelegenheidswerknemer.

Dezelfde werknemer was tewerkgesteld op 2 januari. Hij kan ten vroegste op 2 juli worden tewerkgesteld als gelegenheidswerknemer. De periode van 180 dagen is op dat ogenblik immers verstreken.

De bijdrageberekening van zowel werkgevers- als werknemersbijdragen geschiedt op basis van een forfaitair dagloon. Sedert 1 januari 2013 bedraagt het dagforfait in de landbouw 19,02 EUR en in de tuinbouw 18,58 EUR.

Bovendien zijn voor gelegenheidswerknemers geen bijdragen jaarlijkse vakantie verschuldigd.

Opdat de werkgever zou kunnen genieten van deze gunstige sociale behandeling moeten nog een aantal bijkomende voorwaarden zijn voldaan.

  1. Per kalenderjaar is het aantal dagen waarop gelegenheidsarbeid kan worden gepresteerd beperkt in de tijd. In de tuinbouwsector kunnen niet meer dan 65 dagen worden gepresteerd aan dit gunstregime. Terwijl het aantal dagen in de landbouw wordt beperkt tot 30 dagen.

Uitzonderingen gelden voor de witloof- en de champignonteelt.

  1. De werkgever is gehouden een Dimona-full te verrichten voor de gelegenheidswerknemer. De gelegenheidswerknemer dient bovendien in het bezit te zijn van een gelegenheidsformulier.

Bron: Koninklijk besluit van 4 juli 2013 tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 18.07.2013.

Auteur: Filip Borgers

19/07/2013