Sluiting van de klassen / quarantaine: werknemer heeft recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

 

Een werknemer wiens kind niet naar school of naar de kinderopvang kan als gevolg van een maatregel die is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mag afwezig blijven van het werk en zal tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht "COVID-19" ontvangen.

Dat geldt ook voor de week vóór de wintervakantie waarin de scholen gesloten zijn (week van 20 tot 24 december), zoals beslist door de overheid.

Dit recht is niet nieuw, maar gezien de COVID-actualiteit lijkt het aangewezen de regels die op dit vlak van toepassing zijn in herinnering te brengen.

Principes

Uw werknemer heeft het recht om van zijn werk afwezig te blijven, zonder loonbehoud:

 • wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont:
  • niet naar zijn kinderdagverblijf of school kan gaan omdat het kinderdagverblijf, de school of de klas waarvan het deel uitmaakt gesloten wordt als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,
  • verplicht is om afstandsonderwijs te volgen,
  • in quarantaine moet worden geplaatst of om een andere reden in isolatie moet worden geplaatst om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, of de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen niet langer kan genieten, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Dit recht wordt ook erkend wanneer het kind van de werknemer niet naar school kan gaan als gevolg van een beslissing van de overheid om de scholen te sluiten, zoals het geval is in de week van 20 tot 24 december.

Verplichtingen van de werknemer

De werknemer die gebruik maakt van dit recht moet u daarvan onverwijld op de hoogte brengen.

Hij moet u ook onmiddellijk en naargelang het geval een van de volgende volledig ingevulde documenten bezorgen:

 • in geval van sluiting van de instelling (kinderdagverblijf, school, klas of opvangcentrum) of afstandsonderwijs: het attest "opvang kind sluiting corona".
  Opgelet! Dit document is niet nodig (tenzij de werkgever daarom verzoekt) in geval van (volledige of gedeeltelijke) sluiting van de scholen als gevolg van een algemene maatregel waartoe door de overheid is beslist (zoals het geval is voor de week van 20 tot 24 december).
 • als het kind in quarantaine wordt geplaatst: het attest "opvang kind quarantaine corona". Bij dit attest moet een geneeskundig getuigschrift gevoegd zijn dat de quarantaine of isolatie van het kind bevestigt of een aanbeveling tot quarantaine of isolatie van het kind, afgeleverd door een bevoegde instantie.

Uw werknemer behoudt het recht op afwezigheid gedurende de volledige periode waarop het attest betrekking heeft.

Opgelet!

Er kan voor eenzelfde periode voor hetzelfde kind altijd maar één persoon gebruik maken van dit recht.

Meer bepaald wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan dit recht voor eenzelfde periode slechts door één van beiden worden uitgeoefend.

Ook in een situatie van alternerende huisvesting kan dit recht alleen gevraagd worden door de werknemer die gedurende de periode van sluiting van de instelling of van quarantaine van het kind effectief samenwoont met het kind. 

Vergoeding via de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

Voor de dagen waarop hij afwezig is, ontvangt uw werknemer van de RVA een tijdelijke werkloosheidsuitkering die gelijk is aan 70 % van het begrensde loon (€ 2.840,84 per maand) vermeerderd met € 5,74 per dag.

Alleen de volgende formaliteiten moeten hiervoor vervuld worden (vereenvoudigde procedure):

 • u moet elke maand de dagen tijdelijke werkloosheid aangeven (ASR werkloosheid scenario 5), met de code 5.4 voor de ‘aard van de dag’ en ‘coronavirus’ als reden;
 • uw werknemer moet bij zijn uitbetalingsinstelling een - eenmalige - uitkeringsaanvraag indienen via het formulier C.3.2 - WERKNEMER-CORONA.

Bovendien moet u het document ter rechtvaardiging (naargelang het geval het attest “opvang kind sluiting corona” of het attest “sluiting kind quarantaine”) dat uw werknemer u overhandigd heeft, ter beschikking houden van de diensten van de RVA, in het geval van controle.

Terugkeer uit een rode zone

De RVA voorziet uitdrukkelijk dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind niet mogelijk is als het kind in quarantaine moet na terugkeer van vakantie uit een land dat bij vertrek een rode zone was.

Bron: RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.