Sluiting klassen/scholen: RVA aanvaardt tijdelijke werkloosheid

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar neemt het aantal klassen of scholen dat moet sluiten omdat er op school gevallen van het coronavirus zijn gesignaleerd, sterk toe. Als gevolg daarvan zullen sommige van uw werknemers van het werk afwezig moeten blijven om hun kind dat in quarantaine moet worden geplaatst, op te vangen.

Voor deze specifieke situatie aanvaardt de RVA voortaan dat de werknemer tijdelijk werkloos gesteld kan worden wegens overmacht. Dat blijkt uit de laatste bijwerking van de FAQ van de RVA.

Principe

De werknemer die geconfronteerd wordt met een probleem van opvang omdat:

  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont hetzij niet naar het kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de school of een deel van de school wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,

kan voor de duur van de onmogelijkheid om naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang te gaan, aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens overmacht. Dit geldt op voorwaarde dat hij een attest van het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang voor personen met een handicap aflevert (en dat hij voldoet aan de overige vergoedbaarheidsvoorwaarden daartoe).

Procedure

De procedure die u moet volgen om de werknemers (die geconfronteerd worden met een sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het centrum) aan te geven als tijdelijk werkloos wegens overmacht varieert naargelang uw onderneming/sector al dan niet uitzonderlijk hard getroffen is door de coronacrisis.

Ondernemingen/sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis

U kunt alleen een beroep doen op de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’ (door alleen een ASR - scenario 5 te doen) voor de werknemers (die geconfronteerd worden met een sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het centrum) als uw onderneming:

Ondernemingen/sectoren die niet uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis

Als u niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’, moet u de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens (klassieke) overmacht volgen. U zult dan alle formaliteiten moeten vervullen die nodig zijn voor dit type van werkloosheid, d.w.z. :

  • de overmacht meedelen aan de RVA,
  • een ‘ASR scenario 2’ doen bij het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid,
  • aan uw werknemer het controleformulier C3.2A afleveren op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand,
  • een ‘ASR scenario 5’ doen op het einde van elke kalendermaand).

Opgelet!

We herinneren u ook eraan dat momenteel in de Kamer een wetsvoorstel wordt besproken dat vanaf 1 oktober 2020 voor deze situatie voorziet in de mogelijkheid om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. We houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.