SESAM: wijzigingen vanaf 1 april

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De SESAM-maatregel, die in juni 2013 in werking is getreden, laat kleine en zeer kleine Waalse ondernemingen toe om tewerkstellingssteun te genieten.

Er worden juridische wijzigingen doorgevoerd vanaf 1 april 2019. Er wordt eveneens een nieuw aanvraagformulier en een nieuw digitaal platform ontwikkeld om de aanvraagprocedure voor de werkgever te vereenvoudigen en het beheer van de steeds toenemende aanvragen te optimaliseren.

Bij wijze van inleiding raadpleegt u best dit filmpje dat door de Waalse Overheidsdienst op zijn website is gepubliceerd: filmpje SESAM vanaf 1 april 2019

Juridische wijzigingen

Kort overzicht van de maatregel

Werkgevers

SESAM is een maatregel voor kleine en zeer kleine ondernemingen die een niet-werkende werkzoekende aanwerven. Stichtingen en verenigingen zijn uitgesloten.

Worden bedoeld:

 • Zelfstandigen
 • Microondernemingen
 • Kleine ondernemingen

Sommige NACE-codes vallen niet onder deze maatregel.

De werkgever moet in het Franse taalgebied een vestigingseenheid hebben en er de aangeworven persoon tewerkstellen.

Werknemers

Een niet-werkende werkzoekende ingeschreven bij de Forem kan tewerkgesteld worden in het kader van de SESAM-maatregel.

Steun

De steun is een degressief forfaitair bedrag:

€ 10.422

Voor het 1e jaar

€ 7.816

Voor het 2e jaar

€ 5.211

Voor het 3e jaar

(bedragen 2019)

Deze steun wordt verhoogd voor bepaalde categorieën van werknemers. (€ 2.605/jaar/werknemer - bedrag 2019)

Procedure

Vooraleer over te gaan tot de aanwerving moet de werkgever groen licht hebben gekregen van de Administratie om SESAM-steun toe te kennen.

Wat verandert er op 1 april?

 • De werkloze werkzoekende kan een deeltijdse werknemer met behoud van rechten zijn die een inkomensgarantieuitkering geniet.
 • Het Waals Gewest gebruikt het begrip "enige" onderneming (en niet langer verbonden ondernemingen) om de banden tussen de verschillende bedrijven na te gaan;
 • De werkgever in faillissement heeft geen toegang tot SESAM (voorheen ging het om ondernemingen in moeilijkheden);
 • Wat betreft de uitgesloten NACEcodes: de dienstenchequesbedrijven waren tot op heden nog niet uitgesloten voor het administratief personeel. Dit is wel het geval vanaf 1 april: zij zijn nu volledig uitgesloten van de maatregel.
 • Verplichting tot behoud van de tewerkstelling: de werkgever moet het aantal in dienst genomen werknemers (berekend in VTE's) handhaven in verhouding tot de gemiddelde referentiebezetting die is vastgesteld tijdens de 4 kwartalen vóór het kwartaal voorafgaand aan de datum van ontvangst van de aanvraag voor de toekenning van de SESAMsteun (voorheen 4 kwartalen voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag)
 • Verplichting tot verhoging van de tewerkstelling: de werkgever moet de referentiebezetting van het aantal VTE’s bedoeld in de beslissing tot toekenning verhogen tijdens de in de beslissing vastgelegde duur. Deze verplichting wordt nu verlaagd naar 1x de duur van de toekenning van de SESAMmaatregel (in plaats van 2x voorheen)
 • De categorieën van nietwerkende werkzoekenden die het recht openen op een verhoging van de steun zijn gewijzigd:
  • De categorieën voor economische groei en duurzame ontwikkeling werden geschrapt.
  • Een jongere is vanaf nu jonger dan 25 jaar (en niet langer 30 jaar)
  • Een oudere werknemer is 55 jaar of ouder (in plaats van 50 jaar of ouder)
 • Een verhoging per werknemer is mogelijk (voorheen kon men er twee cumuleren)
 • De werkgever mag slechts voor maximum 5 VTE’s tegelijk subsidies ontvangen (berekend op het ogenblik van ontvangst van de aanvraag die in behandeling is, maar inclusief de VTE’s waarvoor deze aanvraag wordt ingediend). Het maximum van 5 VTE’s had voorheen betrekking op de aanwervingen en niet op de toekenning. De Waalse overheid realiseerde zich dat er meer aanvragen dan aanwervingen waren en wilde een einde maken aan deze praktijk.
 • Er wordt nu uitdrukkelijk vermeld dat SESAM niet kan worden gecumuleerd met een wedertewerkstellingsprogramma of een andere financiële bijdrage bij het loon van de werknemer. Deze kan worden gecumuleerd met een maatregel om de werkgeversbijdragen aan de RSZ te verlagen.
 • De onderneming die in de 3 jaar voorafgaand aan de ontvangst van een nieuwe aanvraag reeds SESAM heeft genoten, moet aan alle vereiste voorwaarden hebben voldaan.
 • De “Bijlage Tewerkstelling” die tijdens de indiening van de aanvraag vereist was, wordt geschrapt. Anderzijds blijven de fiches "Tewerkstellingspercentage" die voor elke betrokken maand aan de Forem moeten worden meegedeeld, behouden.
 • Het maximumbedrag van € 55.000/jaar/onderneming wordt afgeschaft. (Niettemin blijft de beperking in verband met de deminimissteun van toepassing)
 • In geval van een onvolledige aanvraag heeft de werkgever 30 werkdagen (voorheen 15 dagen) de tijd om de aanvraag verder in te vullen of de gevraagde aanvullende informatie te verstrekken.

Nieuw aanvraagformulier

Vanaf 1 april 2019 moet er een nieuw online formulier worden gebruikt voor al uw SESAM-subsidieaanvragen.

Dit wordt beheerd door een nieuw digitaal platform (zie hieronder).

Het aanvragen van een SESAM-subsidie via een papieren formulier is nog steeds mogelijk. U kunt het vinden op het nieuwe platform of een uitdrukkelijk verzoek indienen bij de administratie, hoewel deze echter vraagt dat men de voorkeur geeft aan de digitale weg.

Opmerking: u vindt als bijlage de informatie waar u om gevraagd wordt (online of op papier):

 • "de referenties van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • het ondernemingsnummer van deze onderneming;
 • de contactpersoon voor de behandeling van het dossier (indien nodig);
 • de werkelijke activiteiten van de onderneming op basis van de NACEcodes 2008 vermeld in de KBO en het percentage van de omzet dat overeenkomt met elk van deze activiteiten;
 • overheidssteun die valt onder het toepassingsgebied van de deminimissteunmaatregelen die de enige onderneming waartoe de bedoelde onderneming behoort, reeds geniet;
 • het resultaat van de toepassing "Bent u een KMO? Doe de test”. Dit document vermeldt:
  • de informatie die nodig is om te bepalen tot welke "enige" onderneming de bedoelde onderneming behoort en, indien van toepassing, de cijfers van alle verbonden en partnerondernemingen.
  • de cijfers die moeten worden gebruikt om de omvang van de betrokken onderneming (zeer kleine, kleine of middelgrote) te bepalen.
 • de kennisname van de verbintenissen op erewoord zoals voorzien in het formulier om een financiële stimulans aan te vragen”.

Nieuw digitaal platform

Het nieuwe digitale platform heet "Mon Espace" (voorheen "Mon Espace personnel").

“Mon Espace” moet door uzelf worden geconfigureerd via uw elektronische identiteitskaart e-ID. Deze configuratie moet slechts eenmaal worden uitgevoerd, voor uw eerste aanvraag.

Hier vindt u de link naar het nieuwe digitale platform en een filmpje van de Waalse Overheidsdienst om u te begeleiden: Mon Espace

Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen 

Deze wijzigingen treden op 1 april 2019 in werking.

Voor alle toekenningsbeslissingen vóór 1 april 2019 

De voorwaarden van kracht op 1 april ( = nieuw decreet) zijn van toepassing, met uitzondering van:

 • de nieuwe lijst van uitgesloten sectoren;
 • de nieuwe regels inzake verhogingen

Voor deze twee uitzonderingen blijft het vroegere decreet van het Waalse Gewest van toepassing.

Voor alle subsidieaanvragen die vóór 1 april 2019 zijn ontvangen, maar waarvoor de administratie op 1 april 2019 nog geen formeel besluit heeft genomen 

De voorwaarden van kracht op 1 april ( = nieuw decreet) zijn van toepassing, met uitzondering van:

 • de nieuwe lijst van uitgesloten sectoren;
 • de nieuwe regels inzake verhogingen

Voor deze twee uitzonderingen blijft het vroegere decreet van het Waalse Gewest van toepassing.

Voor subsidieaanvragen die vanaf 1 april 2019 zijn ontvangen 

Alle nieuwe toekenningsvoorwaarden en praktische regels ( = nieuw decreet) zijn van toepassing.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze Legal Partners via legalpartners@partena.be 

Bronnen: Decreet van de Waalse regering van 14 februari 2019 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen, B.S 15 maart 2019; www.wallonie.be