SESAM: wijzigingen

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Op 1 juni 2013 heeft het Waalse Gewest een nieuwe maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid in het leven geroepen voor de werkgevers van de profitsector met een bedrijfszetel in het Waalse Gewest: de SESAM-maatregel (= Soutien à l’Emploi dans les Secteurs d’Activités Marchands).

Het decreet van het Waalse Gewest van 20 februari 2014 brengt bepaalde wijzigingen aan in die maatregel.

Om gebruik te kunnen maken van de SESAM-steun moet de werkgever aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat de onderneming een zelfstandige onderneming moet zijn.

Een onderneming is zelfstandig in de zin van het decreet van 2 mei 2013 wanneer ze geen participatie van 25 % of meer heeft in een andere onderneming of wanneer ze niet rechtstreeks ter hoogte van 25 % of meer van het kapitaal of van het stemrecht in handen is van een onderneming of een openbare instelling of van meerdere gebonden ondernemingen of openbare collectiviteiten.

Het nieuwe decreet verduidelijkt echter dat een partner- of verbonden onderneming de SESAM-steun kan genieten op voorwaarde dat de cumulatie van haar gegevens en van die van de partner- of verbonden onderneming(en) geen overschrijding als gevolg heeft van de drempels bepaald op Europees niveau (ofwel de definities van micro-onderneming en kleine onderneming).

  • De onderwijs- en vormingssector (NACE-codes 85.10 tot 85.5) en elke maatschappij waarvan de activiteit het geven van vormingscursussen of de organisatie van allerlei seminaria is, waren niet uitgesloten van de SESAM-steun als de werkgever een micro-onderneming of kleine onderneming was. Die uitzondering wordt opgeheven. Voortaan zijn die werkgevers uitgesloten van de steun, ongeacht hun rechtsvorm.
  •  Twee nieuwe activiteitensectoren zijn voortaan uitgesloten van de SESAM-steun:
    • de sector van de loterijen en kansspelen (NACE-codes 92.000);
    • de sector van de dienstencheques alleen voor het personeel aangeworven voor de uitvoering van huishoudelijke opdrachten thuis of buiten in het kader van het systeem van de dienstencheques.

De SESAM-steun is beperkt tot € 55.000 per fiscaal jaar en per onderneming.

Het nieuwe decreet voert een bijkomende beperking in: de werkgever kan voortaan alleen nog maar SESAM-steun genieten voor de aanwerving van maximaal 5 voltijdse equivalenten.

Om SESAM-steun te kunnen genieten, moet de werkgever overgaan tot een nieuwe indienstneming. Het decreet van 2 mei 2013 voorzag erin dat de niet-werkende werkzoekende in dienst genomen moest worden met een minimum halftijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur.

Het nieuwe decreet schrapt de woorden 'niet-werkende'. Dat betekent dat de werkende werkzoekende die in dienst genomen wordt in het kader van de SESAM-steun, ook in dienst genomen zal moeten worden met een minimum halftijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur. 

Concreet wordt de tekst dus in overeenstemming gebracht.

Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 23 maart 2014.

Bron : Decreet van 20 februari 2014 tot wijziging van diverse decreten inzake tewerkstelling, B.S. 13.03.2014.

Auteur: Anne Ghysels

09/04/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.