Sector van bouwplaatsen: voorafgaande aangifte van werken

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Er zijn twee wijzigingen met betrekking tot de verplichtingen voor de sector van bouwplaatsen:

  • De voorafgaande aangifte van werken: deze verplichting bestaat reeds maar op 1 januari 2014 werd het toepassingsgebied ervan gewijzigd;
  • De elektronische aanwezigheidsregistratie: dit is een nieuwe verplichting vanaf 1 april 2014 (zie onze infoflash over dit onderwerp die eerstdaags op onze website www.partenahr.be zal worden gepubliceerd).

Deze infoflash informeert u over deze 1e verplichting.

De wet van 8 december 2013 heeft een vereenvoudiging doorgevoerd: de wetgever wenst de verschillende aangiften te harmoniseren die bij de verschillende instanties dienen te gebeuren op grond van de diverse wetgevingen (sociale zekerheid en welzijn op het werk). Vanaf 1 januari 2014 zullen deze verschillende verklaringen via de RSZ gebeuren door middel van een informaticatoepassing.

De voorafgaande aangifte van werken bestond reeds en was sinds 1 juni 2009 verplicht, behalve voor de werken waarvoor de aannemer geen beroep deed op een onderaannemer en waarvan het totale bedrag lager was dan € 25.000 (excl. btw).

Moeten sinds 1 januari 2014 vooraf aangegeven worden bij de RSZ:

  • de werken in onroerende staat voor de aannemer/opdrachtgever die een beroep doet op ten minste één onderaannemer voor werken waarvan het totale bedrag excl. btw hoger is dan € 5.000;
  • de werken in onroerende staat voor de aannemer/opdrachtgever die al dan niet een beroep doet op een onderaannemer voor werken waarvan het totale bedrag excl. btw hoger is dan € 30.000.

Onder werken in onroerende staat verstaan we de werken die bedoeld worden door artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Opmerking: worden eveneens bedoeld door deze voorafgaande aangifte van werken, de bewakings- en/of toezichtsdiensten en de vleessector (artikel 30ter van diezelfde wet van 27 juni 1969). 

Raadpleeg de website van de sociale zekerheid via de volgende link https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ddt/index.htm voor meer details over de activiteiten waarvoor deze voorafgaande aangifte verplicht is.

U dient de werken zelf online aan te geven op de website van de sociale zekerheid via dezelfde link.

Bronnen: Wet van 8 december 2013 tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en de registratie van aanwezigheden betreffende tijdelijk of mobiele bouwplaatsen, B.S. 20.12.2013; Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 houdende uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van artikels 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 27.12.2013.

Auteur: Anne Ghysels

11/03/2014