Scholingsbeding: versoepeling van de voorwaarde betreffende de loondrempel

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De werkgever en de werknemer kunnen onder bepaalde voorwaarden een scholingsbeding sluiten. De voorwaarde betreffende de loondrempel wordt versoepeld door de wet van 14 oktober 2018, die in werking is getreden op 10 november 2018.

TER HERINNERING

Het scholingsbeding is het beding waarmee de werknemer zich ertoe verbindt een gedeelte van de opleidingskosten terug te betalen die hij geniet op kosten van de werkgever ingeval hij vertrekt voor het einde van de toepassingsperiode van het beding.

Het moet schriftelijk worden vastgesteld (in overeenstemming met de taalvoorschriften) en het moet worden opgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de opleiding van start gaat.

VOORWAARDEN

Het scholingsbeding kan alleen worden gesloten wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Het brutojaarloon van de werknemer moet namelijk 34.180 EUR (in 2018) overschrijden. Aan deze voorwaarde moet voortaan niet meer voldaan worden wanneer het beding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep dat of een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de Gewesten, waarbij de plaats van tewerkstelling bepaalt welke lijst van toepassing is.

De andere voorwaarden blijven ongewijzigd:

  • de arbeidsovereenkomst die de werkgever en de werknemer bindt moet voor onbepaalde tijd gesloten zijn;
  • de opleiding moet specifiek zijn en mag niet voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven uit te oefenen;
  • de opleiding moet minstens 80 uur duren of, zo niet, een waarde hebben die minstens gelijk is aan het dubbele van het gemiddeld maandelijks minimuminkomen bepaald voor werknemers van 21 jaar en ouder bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Download een model van een scholingsbeding op LegalSmart (rubriek ‘Bijlagen bij de arbeidsovereenkomst’).

Bron: wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepelingvan het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen, BS 31 oktober 2018.