Rouwverlof: nieuwigheden in zicht

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Op 17 juni heeft de Kamer een wetsontwerp aangenomen dat belangrijke wijzigingen voorziet in het recht op rouwverlof (klein verlet), vooral wat betreft de duur van het verlof dat werknemers kunnen nemen bij het overlijden van hun echtgenoot of kind.

Wat voorziet de huidige regelgeving?

In geval van overlijden van de echtgeno(o)t(e) (of wettelijk samenwonende) of van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) (of wettelijk samenwonende) heeft de werknemer momenteel recht op 3 dagen klein verlet (betaald door de werkgever) die vrij te kiezen zijn tijdens de periode van de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis.

Opgelet! Een langere periode kan voorzien zijn door een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in de sector of onderneming, in het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming of in de arbeidsovereenkomst.

Wat zegt het wetsontwerp?

Duur

Het wetsvoorstel bepaalt dat in geval van overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, de duur van de afwezigheid 10 dagen bedraagt (betaald door de werkgever) waarvan:

  • 3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis en
  • 7 bijkomende dagen door de werknemer te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden.

Er kan van de beide perioden waarin deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van de werknemer mits een akkoord van de werkgever.

Deze regels zijn ook van toepassing in het geval van het overlijden van een pleegkind in het kader van een langdurige pleegzorg (zie hieronder voor de definitie) op het moment van het overlijden of in het verleden.

Wat in geval van arbeidsongeschiktheid die volgt op rouwverlof?

Principe

Het wetsontwerp voorziet trouwens ook in specifieke bepalingen voor het geval dat een periode van arbeidsongeschiktheid (anders dan een beroepsziekte) of van een ongeval (anders dan een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk) aansluit op de afwezigheid (klein verlet) wegens het overlijden van de echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

In dat geval worden de dagen van afwezigheid klein verlet vanaf de 4e dag aangerekend op de periode van het gewaarborgd loon, op voorwaarde dat deze 4e dag aansluit op een 3e dag afwezigheid klein verlet.

Deze regel is van toepassing op bedienden, arbeiders en dienstboden.

Voorbeeld: Een bediende neemt 10 dagen (3 dagen + 7 bijkomende dagen) klein verlet op wegens het overlijden van zijn kind. De werknemer is daarna 25 dagen arbeidsongeschikt.

Voor de 10 dagen klein verlet behoudt de bediende zijn bezoldiging ten laste van de werkgever.

Aangezien een periode van arbeidsongeschiktheid aansluit op de periode van 10 dagen klein verlet, kunnen de bijkomende 7 dagen klein verlet aangerekend worden op de periode van het gewaarborgd loon.

Aangezien de arbeidsongeschiktheid 25 dagen bedraagt, overschrijdt ze de periode van het gewaarborgd loon van 23 dagen (30 dagen - 7 dagen). Bijgevolg ontvangt de bediende al vanaf de 24e dag (en niet vanaf de 31e dag) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van het ziekenfonds.

Wat als werknemers al meer dan 3 dagen rouwverlof hebben?

Als een bepaling in een cao in de sector of onderneming, in het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming of in de arbeidsovereenkomst momenteel voorziet in een hoger aantal dagen klein verlet dan het aantal dat in de huidige regelgeving voorzien is (3 dagen), worden die bijkomende dagen niet aangerekend op de periode van het gewaarborgd loon indien een periode van arbeidsongeschiktheid aansluit op de periode van klein verlet.

Voorbeeld: een sectorale cao voorziet in 2 bijkomende dagen klein verlet in geval van het overlijden van een kind van de bediende, waardoor de duur van het rouwverlof op 5 dagen wordt gebracht. Als de bediende ervoor kiest de 10 dagen klein verlet op te nemen (waarop hij volgens het wetsvoorstel recht heeft) en daarna 27 dagen arbeidsongeschikt wordt, zal hij recht hebben op:

  • 5 dagen klein verlet met behoud van loon;
  • 5 bijkomende dagen klein verlet met behoud van loon, maar aangerekend op de periode van het gewaarborgd loon;
  • 25 dagen gewaarborgd loon;
  • 2 dagen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ten laste van het ziekenfonds.

Aangezien de arbeidsongeschiktheid 27 dagen bedraagt, overschrijdt ze de periode van het gewaarborgd loon van 25 dagen (30 dagen - 5 dagen). Bijgevolg ontvangt de bediende al vanaf de 26e dag (en niet vanaf de 31e dag) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van het ziekenfonds.

Samenvattende tabel

Naast een belangrijke wijziging van de duur van het rouwverlof in de hierboven genoemde situatie, voorziet het wetsvoorstel nog in andere kleine aanpassingen. Onderstaande tabel geeft de duur van de afwezigheid aan voor de redenen van de afwezigheid die verband houden met het overlijden en die recht geven op klein verlet.

Opgelet! Een langere duur kan voorzien zijn door een bepaling in een cao in de sector of onderneming, in het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming of in de arbeidsovereenkomst.

Reden van de afwezigheid

Duur van de afwezigheid

Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner of overlijden van een pleegkind in het kader van een langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden

10 dagen, waarbij 3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis en 7 bijkomende dagen door de werknemer te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden (1)

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis (2)

Overlijden van de pleegvader of pleegmoeder van de werknemer in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden

3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis (2)

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die bij de werknemer inwoont

2 dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis (2)

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die niet bij de werknemer inwoont

1 dag door de werknemer op te nemen op de dag van de begrafenis (3)

Overlijden van een pleegkind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden

1 dag door de werknemer op te nemen op de dag van de begrafenis (3)

(1) Er kan van de beide perioden waarin deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van de werknemer mits een akkoord van de werkgever.

(2) Er kan van de periode waarin deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van de werknemer mits een akkoord van de werkgever.

(3) Deze dag kan op een ander moment worden opgenomen op vraag van de werknemer mits een akkoord van de werkgever.

Het wetsvoorstel verduidelijkt trouwens ook wat wordt verstaan onder:

  • langdurige pleegzorg: pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven en waarbij het kind als deel uitmakend van het gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar het gezin, de pleegouder of pleegouders zijn/hun verblijfplaats heeft/hebben is ingeschreven;
  • kortdurende pleegzorg: alle vormen van pleegzorg die niet voldoen aan de voorwaarden van langdurige pleegzorg;
  • pleegkind: een kind waarvoor de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van pleegzorg is aangesteld door de rechtbank, door een door de bevoegde gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, of door de bevoegde gemeenschapsdiensten inzake jeugdbescherming;
  • pleegvader en -moeder: de pleegouder die in het kader van pleegzorg is aangesteld door de rechtbank, door een door de bevoegde gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, of door de bevoegde gemeenschapsdiensten inzake jeugdbescherming.

Datum van inwerkingtreding

Deze nieuwe bepalingen zullen tien dagen na hun publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking treden. We houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: Wetsvoorstel tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.