Regularisatie studiejaren voor het pensioen: ook voor de zelfstandigen

Auteur: Compass
Datum:

Op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine heeft de Ministerraad de nieuwe voordelige regularisatie van studiejaren voor zelfstandigen goedgekeurd, naar het voorbeeld van wat al bestaat voor de werknemers en de ambtenaren.

Wat verandert er?

- Het vandaag ingevoerde systeem zal de zelfstandigen toelaten hun studiejaren te regulariseren vanaf hun 20ste  verjaardag aan 1500 € per jaar gedurende een overgangsperiode van 3 jaar. Na de 3 jaar (2020), verdwijnt deze grens van 20 jaar. De zelfstandigen zullen dus al hun studiejaren kunnen regulariseren, ook die gelegen zijn voor hun 20ste verjaardag, wat momenteel niet mogelijk is.

- Momenteel moet een zelfstandige de totaliteit van zijn studiejaren regulariseren. Met de hervorming zal hij kunnen kiezen hoeveel jaren hij wil regulariseren.

- De te betalen bijdrage om een jaar te regulariseren, wordt uniform voor alle zelfstandigen: zij zal 1.500 € per jaar bedragen, voor een pensioenopbrengst van 266,66 € per jaar.

- De jaren onder leercontract zullen ook geregulariseerd kunnen worden.

- Er is voortaan een spreiding voorzien van de betaling van deze regularisatie: momenteel moet de zelfstandige die regulariseert al deze jaren in één keer betalen binnen de maand; na de hervorming heeft hij daarvoor 6 maanden de tijd en omdat hij 2 aanvragen kan indienen kan hij de bijdragekost spreiden.

- We moeten opmerken dat na de overgangsperiode van 3 jaar, het bedrag nog steeds 1.500 € zal bedragen voor wie zijn jaren regulariseert binnen de 10 jaar die volgen op hun studies. Nadien zal dit bedrag actuarieel bepaald worden.

Voordelen van de hervorming voor de zelfstandigen:

- Afschaffing van de leeftijdsvoorwaarde (vanaf 2020)

- Keuze aantal studiejaren die men wil regulariseren

- Betaling mogelijk in 2 keer

- Betaling binnen 6 maanden (in plaats van één maand nu)

- Mogelijkheid te regulariseren onder het oude systeem voor de zelfstandigen die denken dat het voordeliger is (bijvoorbeeld de bijdrage is lager voor de studiejaren gelegen voor 1975).

 

Bron: website Willy Borsus

Auteur: Compass

13/03/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.