Regionalisering van de doelgroepverminderingen van RSZ-bijdragen

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De 6e staatshervorming voorziet in een grotere autonomie voor de Gemeenschappen en de Gewesten, onder andere op het vlak van het werkgelegenheidsbeleid. Zo zullen de komende maanden de bevoegdheden van de federale Staat inzake verminderingen van de patronale socialezekerheidsbijdragen worden overgeheveld naar de Gewesten.

De bepalingen hieronder zijn nog niet in een wettekst in het Belgisch Staatsblad verschenen.

De Gewesten zullen vanaf 1 juli 2014 bevoegd zijn voor bepaalde verminderingen van patronale socialezekerheidsbijdragen.

De regionale vermindering zal worden toegekend op basis van de exploitatiezetel van de werkgever.

De exploitatiezetel is de plaats van tewerkstelling die overeenkomt met een vestigingseenheid. Deze vestigingseenheid wordt in artikel 2 van de KBO-wet van 16 januari 2003 gedefinieerd als 'een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend'. Zoals dat nu al het geval is moet elke werknemer verbonden zijn aan een vestigingseenheid.

Zullen onder de bevoegdheid van de Gewesten vallen, de doelgroepverminderingen betreffende:

  • de oudere werknemers,
  • de langdurig werkzoekenden (Activa, Doorstromingsprogramma, SINE),
  • de jonge werknemers,
  • de werknemers ontslagen ten gevolge van een herstructurering,
  • de mentors.

Momenteel zijn bepaalde verminderingen van patronale socialezekerheidsbijdragen geen doelgroepverminderingen.

In het 1e kwartaal 2014 zal een fase van pre-regionalisering van start gaan: vier verminderingen zullen vanaf het 1e kwartaal 2014 worden omgevormd naar doelgroepverminderingen en zullen vanaf 1 juli 2014 samen met de andere doelgroepverminderingen waarvan hierboven sprake worden overgedragen aan de Gewesten.

Het betreft hier de verminderingen die worden toegekend voor de tewerkstelling van kunstenaars, onthaalouders, gesco's, dienstboden en huispersoneel.

Type vermindering

Bedrag van de doelgroepvermindering vanaf K1/2014

Kunstenaars

€ 675/kwartaal

Onthaalouders

€ 770/kwartaal

Dienstboden/huispersoneel

Vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen (na aftrek van de structurele vermindering en de Sociale Maribel)

Gesco's

Vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen (na aftrek van de structurele vermindering en de Sociale Maribel)

Voortaan gelden voor deze verminderingen alle specifieke regels voor de doelgroepverminderingen (prorata, cumulatie,...).

We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte wanneer er wijzigingen zijn of wanneer de wetteksten zijn gepubliceerd.

Bron: uiteenzetting van de RSZ - 8 november 2013

Auteur: Anne Ghysels

15/11/2013