Regionalisering van de doelgroepverminderingen van RSZ-bijdragen

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De 6e staatshervorming voorziet in een grotere autonomie voor de Gemeenschappen en de Gewesten, onder andere op het vlak van het werkgelegenheidsbeleid. Zo zullen de komende maanden de bevoegdheden van de federale Staat inzake verminderingen van de patronale socialezekerheidsbijdragen worden overgeheveld naar de Gewesten.

De bepalingen hieronder zijn nog niet in een wettekst in het Belgisch Staatsblad verschenen.

De Gewesten zullen vanaf 1 juli 2014 bevoegd zijn voor bepaalde verminderingen van patronale socialezekerheidsbijdragen.

De regionale vermindering zal worden toegekend op basis van de exploitatiezetel van de werkgever.

De exploitatiezetel is de plaats van tewerkstelling die overeenkomt met een vestigingseenheid. Deze vestigingseenheid wordt in artikel 2 van de KBO-wet van 16 januari 2003 gedefinieerd als 'een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend'. Zoals dat nu al het geval is moet elke werknemer verbonden zijn aan een vestigingseenheid.

Zullen onder de bevoegdheid van de Gewesten vallen, de doelgroepverminderingen betreffende:

  • de oudere werknemers,
  • de langdurig werkzoekenden (Activa, Doorstromingsprogramma, SINE),
  • de jonge werknemers,
  • de werknemers ontslagen ten gevolge van een herstructurering,
  • de mentors.

Momenteel zijn bepaalde verminderingen van patronale socialezekerheidsbijdragen geen doelgroepverminderingen.

In het 1e kwartaal 2014 zal een fase van pre-regionalisering van start gaan: vier verminderingen zullen vanaf het 1e kwartaal 2014 worden omgevormd naar doelgroepverminderingen en zullen vanaf 1 juli 2014 samen met de andere doelgroepverminderingen waarvan hierboven sprake worden overgedragen aan de Gewesten.

Het betreft hier de verminderingen die worden toegekend voor de tewerkstelling van kunstenaars, onthaalouders, gesco's, dienstboden en huispersoneel.

Type vermindering

Bedrag van de doelgroepvermindering vanaf K1/2014

Kunstenaars

€ 675/kwartaal

Onthaalouders

€ 770/kwartaal

Dienstboden/huispersoneel

Vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen (na aftrek van de structurele vermindering en de Sociale Maribel)

Gesco's

Vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen (na aftrek van de structurele vermindering en de Sociale Maribel)

Voortaan gelden voor deze verminderingen alle specifieke regels voor de doelgroepverminderingen (prorata, cumulatie,...).

We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte wanneer er wijzigingen zijn of wanneer de wetteksten zijn gepubliceerd.

Bron: uiteenzetting van de RSZ - 8 november 2013

Auteur: Anne Ghysels

15/11/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.