Regeringsakkoord over een sociaaleconomisch steunpakket

Auteur: Legal Knowledge (Legal Expert)
Datum:

Op 6 november 2020 heeft de regering een akkoord bereikt over een nieuwe reeks sociaaleconomische steunmaatregelen.

Voor de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona, zie onze Infoflash " Opnieuw soepele tijdelijke werkloosheid “corona” voor alle ondernemingen "

Verlenging bestaande maatregelen

 • Opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar alle ondernemingen. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. Deze maatregel zal gelden tot 31 maart 2021 en er zal de mogelijkheid worden voorzien om deze te verlengen.
 • Uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen.
 • Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling.
 • Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.
 • Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind. De bestaande maatregel zal worden uitgebreid naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet, met een attest van controle.
 • Soepele toegang tot de kunstenaarswerkloosheid. Kunstenaars die in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 minstens 10 artistieke prestaties of 20 arbeidsdagen kunnen aantonen, krijgen toegang tot de kunstenaarswerkloosheid.
 • Extra budget van 13,07 miljoen euro voor consumptiecheques in de zorgsector en verlenging geldigheidsduur consumptiecheques in de zorg tot eind 2021.
 • Verlenging van de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tot het eind van 2020. Dit wil zeggen dat werklozen in de periode van 1 april tot 31 december 2020 hun werkloosheidsuitkering niet zullen zien verminderen.

Voor cruciale sectoren:

 • Verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen overloon op van toepassing.
 • Het makkelijker maken om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of naar het onderwijs.
 • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs.
 • Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs.
 • Verlenging van een pakket pensioenmaatregelen, onder meer om er voor te zorgen dat gepensioneerden die bijklussen als werknemer of zelfstandigen, hun pensioen kunnen combineren met een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid of een overbruggingsrecht. Daarnaast wordt de pensioenopbouw van mensen in tijdelijke werkloosheid veiliggesteld, inclusief de opbouw van de tweede pijler. Ook voorkomen we dat gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan, bijvoorbeeld in de zorgsector of in het onderwijs, een deel van hun pensioen verliezen.
 • Verdubbeling quotum seizoensarbeid ook in het jaar 2021 en tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten.

Nieuwe maatregel

Uitbetaling door de RVA van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen.

Belangrijk!

Deze maatregelen moeten nog in wetgevende of reglementaire teksten gegoten worden. Zodra we hierover meer details hebben, verneemt u dat van ons.

Bron: https://www.premier.be/nl/federale-regering-beslist-breed-sociaaleconomisch-steunpakket

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.