Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers: gewijzigde procedure

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 30/09/2022 - 06:47
Laatste update: 05/10/2022 - 13:04

Om de focus te leggen op de re-integratie van werknemers en hiervoor een positieve aanpak te kiezen, wijzigt een koninklijk besluit van 11 september 2022 de huidige re-integratieprocedure en koppelt ze het re-integratietraject van de werknemer los van de beëindiging wegens medische overmacht.

Ter herinnering

Het re-integratietraject beoogt, met de hulp van de preventieadviseur-arbeidsarts, de re-integratie te bevorderen van de werknemer die het overeengekomen werk niet meer kan uitoefenen, door hem een aangepast of een ander werk te geven.

Er moet een procedure gevolgd worden waarbij hoofdzakelijk de werknemer, de werkgever en de preventieadviseur-arbeidsarts betrokken zijn. Daarbij moeten duidelijk afgebakende termijnen in acht worden genomen.

Na afloop van de re-integratiebeoordeling neemt de preventieadviseur-arbeidsarts zijn beslissing op het formulier voor de re-integratiebeoordeling op.

Tot 30 september 2022 waren er vijf beslissingen mogelijk, waaronder werkhervatting via aangepast werk, maar ook de beslissing van definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk, hetgeen leidt tot de beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht vanwege het beëindigen van het re-integratietraject. Er bestond dus één enkele procedure voor zowel de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers als voor de beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht.

Inwerkingtreding

Het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, treedt in werking op 1 oktober 2022, met uitzondering van de bepalingen over de procedure voor de beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht. Die zullen pas in werking treden op hetzelfde tijdstip als de wijziging van artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 over de beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht. De loskoppeling van de procedures treedt dus niet onmiddellijk in werking.

De nieuwe procedure geldt voor re-integratietrajecten die lopende zijn vanaf 1 oktober. Er zijn geen overgangsmaatregelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw preventieadviseur-arbeidsarts.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen vanaf 1 oktober 2022?

  • De beslissingen van de preventieadviseur-arbeidsarts worden vereenvoudigd en de focus wordt gelegd op ander of aangepast werk;
  • Er kan voortaan een re-integratietraject opgestart worden voor werknemers die door een arbeidsongeval of beroepsziekte arbeidsongeschikt zijn, maar alleen als de tijdelijke arbeidsongeschiktheid een einde heeft genomen in overeenstemming met de arbeidsongevallenwetgeving;
  • Gemakshalve worden de termijnen uitgedrukt in kalenderdagen en niet meer in werkdagen;
  • De termijnen voor de werknemer om beroep in te stellen tegen een beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts worden opgetrokken van 7 werkdagen tot 21 kalenderdagen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die nog doorgevoerd moeten worden?

  • Invoering van een specifieke procedure voor beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht. Deze procedure kan op vraag van de werkgever of de werknemer geïnitieerd worden wanneer de werknemer minstens negen maanden onafgebroken arbeidsongeschikt geweest is;
  • In afwachting van de wijziging ervan blijft het huidige artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing op de procedures voor beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht.

Tot 30 september 2022, als de preventieadviseur-arbeidsarts een beslissing van definitieve ongeschiktheid heeft meegedeeld maar de werknemer in staat is aangepast werk te verrichten of als hij een beslissing van definitieve ongeschiktheid heeft meegedeeld zonder mogelijkheid tot aangepast werk, blijft de beëindiging wegens medische overmacht mogelijk tot de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 34, maar met inachtneming van de nieuwe termijnen!

Vragen over beslissingen die na 1 oktober zijn meegedeeld of over nieuwe trajecten die zijn opgestart en de mogelijkheid om de overeenkomst wegens medische overmacht te beëindigen? Neem dan contact op met onze Legal Partners op legal@partena.be.

Zodra we meer details hebben over de inwerkingtreding van de specifieke procedure voor beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht, verneemt u dat van ons.

 

Bronnen: Koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, B.S. 20-09-2022; Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2875/55K2875001.pdf

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.