Re-integratie van zieke werknemers: geen sancties voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 31 maart is de regering tot een akkoord gekomen over de ‘responsabilisering’ van werkgevers en arbeidsongeschikte werknemers in het kader van de herinschakeling van deze laatsten in de onderneming.

Ter herinnering, in het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers aan te moedigen, is op 1 december 2016 het re-integratietraject in de onderneming in werking getreden.

Deze maatregel beoogt, met de hulp van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de re-integratie te bevorderen van de werknemer die het overeengekomen werk niet langer kan uitoefenen, door hem een aangepast of een ander werk te geven, hetzij tijdelijk totdat hij opnieuw het overeengekomen werk kan uitoefenen, hetzij definitief wanneer hij definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren.

Zie hiervoor onze infoflash van 1 december 2016: ‘Het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers: eindelijk een feit!

Om de werkgevers en de werknemers aan te sporen om mee te werken aan dit re-integratietraject, wil een ontwerp van Koninklijk Besluit hen responsabiliseren via sancties.

Werkgevers die ‘in gebreke blijven’ moeten een boete van € 800 betalen. Werknemers die duidelijk weigeren om mee te werken, lopen het risico dat hun ziekenfondsuitkering gedurende één maand met 5 tot 10% wordt verminderd.

Deze sancties gelden niet voor  ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Na één jaar komt er een evaluatie van de ondernemingen die tussen 20 en 50 personeelsleden hebben om na te gaan of daar problemen zijn voorgevallen met her-inschakeling. 

Zieke mensen die ‘geen restcapaciteit meer hebben om aan het werk te gaan’ en hun werkgevers worden uiteraard met rust gelaten. Werkgevers die ‘een inspanning leveren om zieke werknemers aangepast werk te bezorgen en naar de werkplek te begeleiden’, maar ‘vaststellen dat dit onmogelijk te realiseren is en dit motiveren’, riskeren niks.

Bron: http://www.deblock.belgium.be.

Auteur: Catherine Legardien

06/04/2017