Primaire preventie van burn-out op het werk: subsidie voor pilootprojecten

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie voorziet in de financiering van projecten die de primaire preventie van burn-out vooropstellen. De projecten worden gefinancierd door een deel van de sociale bijdrage ‘risicogroepen’. Op 15 juni 2018 werd in dit kader een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd door de Ministerraad.

Deze tekst beschrijft de voorwaarden, procedure en toekenningsmodaliteiten van een subsidie; ze worden ook beschreven op de website van de Nationale Arbeidsraad.

WELKE PROJECTEN?

Worden bedoeld, de pilootprojecten die ‘een geïntegreerde en pluridisciplinaire aanpak vooropstellen van de psychosociale risico's op het werk en burn-out in het bijzonder’.

Het moet gaan om projecten met een maximumduur van 1 jaar die de preventie van burn-out op werk vooropstellen via acties van collectieve aard (informatie en sensibilisering, het bepalen en toepassen van preventiemaatregelen, evaluatie van deze maatregelen, enz.).

Er mogen geen voordien al gerealiseerde acties opgezet worden.

Zijn ook uitgesloten, (met name) de uitvoering van een psychosociale risicoanalyse en de individuele begeleiding van werknemers die het slachtoffer zijn van een burn-out.

WIE KAN EEN SUBSIDIEAANVRAAG INDIENEN?

Een subsidieaanvraag voor projecten die de primaire preventie van burn-out op het werk vooropstellen kan worden ingediend door:

  • alle werkgevers (hoofdzakelijk) van de privésector (ongeacht de grootte van de onderneming)
  • en de paritaire comités.

WELKE PROCEDURE?

De subsidieaanvraag (in 2018) moet uiterlijk op 15 september 2018 elektronisch worden ingediend via de website van de Nationale Arbeidsraad.

WELK BEDRAG?

Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt in principe maximum 8.000 EUR excl. btw per project.

De subsidie zal desgevallend door de minister van Werk worden toegekend tot het beschikbare budget is opgebruikt, na onderzoek van de aanvraag en op basis van een gemotiveerd advies van de Nationale Arbeidsraad.

ANDERE PROJECTEN

Naast de projecten die de primaire preventie van burn-out op het werk waarvan hierboven sprake is beogen, bestaan er nog andere projecten zoals:

  • het project waarmee Fedris in november 2018 start voor een begeleidingstraject voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out, en dit in de sectoren van de financiële diensten (behalve verzekeringen en pensioenfondsen) en de ziekenhuisactiviteitenof de gemedicaliseerde opvang onder privéstatuut of PPO (provinciale en plaatselijke overheden);
  • de projecten die gebaseerd zijn op de doelstellingen uit het actieplan dat wordt gevoerd in het kader van het geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out. Zijn bedoeld, de pilootprojecten gevoerd door de actoren die actief zijn in preventie en behandeling van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen (overheden, instellingen, bedrijven, opleidingsinstituten, interne en externe preventiediensten, enz.); de uiterste indieningsdatum van de kandidatuur 21 september 2018, volgens een persbericht van Maggie De Block van 26 juni 2018.

Bronnen: wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018; www.cnt-nar.bewww.werk.belgie.be.