Preventie van psychosociale risico's op het werk: actiemiddelen (2)

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

In het kader van de preventie van
psychosociale risico's op het werk kan de werknemer die psychische schade meent
te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade ten
gevolge van psychosociale risico's op het werk, waaronder met name geweld, pesterijen
of ongewenst seksueel gedrag op het werk, sinds 1 september 2014 gebruik maken van nieuwe procedures.

Concreet heeft deze werknemer de mogelijkheid:

 • ofwel zich rechtstreeks te richten
  tot de werkgever/een lid van de hiërarchische lijn/een lid van het comité voor
  preventie en bescherming op het werk/een vakbondsafgevaardigde;
 • ofwel, in het kader van de interne
  procedure:
  •  een informele psychosociale interventie;
  • of een formele psychosociale
   interventie met een hoofdzakelijk collectief karakter of met een hoofdzakelijk
   individueel karakter te vragen;
 • ofwel zich te wenden tot de
  directie toezicht op het welzijn op het werk;
 • ofwel een vordering in te stellen
  voor het bevoegde rechtscollege

met dien verstande dat in principe voorrang
moet worden gegeven aan de interne procedure.

In deze Infoflash krijgt u een beknopte voorstelling van de
behandeling van het verzoek tot formele psychosociale interventie met een
hoofdzakelijk individueel karakter.

=> Zie
de Infoflash die gepubliceerd werd op 8
oktober 2014
voor de behandeling van een verzoek tot informele of formele
psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief karakter.

Herhaling!
Het arbeidsreglement dient aangepast te worden tegen
uiterlijk 28 februari 2015 en moet het volgende vermelden:

 • de procedures die rechtstreeks
  toegankelijk zijn voor de werknemer die meent schade te ondervinden;
 • de gegevens van de
  preventieadviseur psychosociale aspecten of de dienst voor preventie en
  bescherming op het werk waarvoor deze adviseur zijn opdrachten uitvoert en, in
  voorkomend geval, deze van de vertrouwenspersoon.

=> Bestel
de bijlage
bij het arbeidsreglement
met daarin deze nieuwe bepalingen.

In het kader van de interne procedure kan
de werknemer die psychische schade meent te ondervinden, die al dan niet kan
gepaard gaan met lichamelijke schade ten gevolge van psychosociale risico's op
het werk, waaronder met name geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op
het werk, een verzoek tot formele psychosociale interventie met hoofdzakelijk
individueel karakter indienen, desgevallend voor feiten van geweld, pesterijen
of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Wanneer dat verzoek aanvaard werd (zie
schema 2 in onze Infoflash van 8
oktober 2014
), verloopt de behandeling ervan zoals hieronder beschreven
staat in het schema 3.

Wordt vervolgd…

Bronnen:
wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie
van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder met name geweld, pesterijen
en ongewenst seksueel gedrag op het werk, Belgisch Staatsblad van 28 april 2014;
Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale
risico's op het werk, Belgisch Staatsblad van 28 april 2014; website van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, rubriek ‘Thema's/Welzijn op het werk/Psychosociale
risico's’ (www.werk.belgie.be).

Auteur: Catherine Mairy

17/10/2014