Pleegouderverlof: belangrijke verduidelijkingen!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Onlangs zijn twee koninklijke besluiten met verduidelijkingen over het pleegouderverlof gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Denk eraan: op 1 januari 2019 is de regeling inzake pleegouderverlof voor een werknemer die als pleegouder wordt aangesteld in het kader van langdurige pleegzorg van kracht geworden (zie onze Infoflash van 22 januari 2019).

Er was echter verduidelijking nodig, met name wat betreft de regelingen voor de verdeling van de extra weken verlof tussen de twee personen in het pleeggezin en de vergoeding van de werknemer tijdens het pleegouderverlof.

Verdeling van de extra weken

Ter herinnering, een werknemer die in het kader van langdurige pleegzorg een minderjarig kind in zijn of haar gezin opneemt, heeft, om voor het kind te zorgen, recht op een ononderbroken periode van maximaal 6 weken pleegouderverlof

Daarnaast is een geleidelijke verlenging van de duur gepland, volgens onderstaande "agenda":

  • 1 week vanaf 1 januari 2019;
  • 2 weken vanaf 1 januari 2021;
  • 3 weken vanaf 1 januari 2023;
  • 4 weken vanaf 1 januari 2025;
  • 5 weken vanaf 1 januari 2027.

Indien het pleeggezin bestaat uit 2 personen, die beiden zijn aangesteld als pleegouder van het kind, worden de bijkomende weken onderling tussen hen verdeeld.

Nieuw! Nu wordt bepaald dat in dat geval, de werknemer die gebruik maakt van het recht op de bijkomende weken uiterlijk op het ogenblik waarop het pleegouderverlof ingaat, aan zijn werkgever een verklaring op eer bezorgt die, al naargelang het geval, de verdeling van deze weken tussen de twee pleegouders of de toewijzing van deze week of weken aan de enige pleegouder die van dit recht gebruik maakt, vastlegt. Deze verduidelijking is in werking getreden op 18 maart 2019.

Vergoeding van de werknemer

De vergoeding van de werknemer tijdens het pleegouderverlof is nu geregeld.

De eerste 3 dagen van het pleegouderverlof heeft de werknemer recht op het behoud van zijn normaal loon ten laste van de werkgever.

Voor de volgende dagen ontvangt de werknemer ten laste van zijn ziekenfonds een uitkering waarvan het bedrag gelijk is aan 82% van het geplafonneerd loonverlies.

Bronnen: wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. van 17 januari 2019; Koninklijk besluit van 1 maart 2019 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het pleegouderverlof, B.S. van 18 maart 2019. Koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot wijziging, wat de versterking van het adoptieverlof en de invoering van het pleegouderverlof betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, B.S. van 4 april 2019.