Plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen stijgt naar 3.169 EUR vanaf 2016

Auteur: Peggy Criel
Datum:

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord, verhoogt de regering het grensbedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90) vanaf 1 januari 2016. Op deze manier wordt de nettokoopkracht van de werknemers versterkt.

Principe

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 hebben de sociale partners een bonussysteem ingevoerd, dat beter bekend staat als ‘cao nr. 90' of 'niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’.

Aan de werknemer kan in dit kader en onder bepaalde voorwaarden, een bonus worden toegekend die een specifieke sociale en fiscale behandeling geniet.

Sociaal grensbedrag

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt beschouwd als een niet RSZ-onderworpen loon voor zover het sociaal grensbedrag per kalenderjaar en per werknemer niet wordt overschreden.

De werknemer is daarentegen wel een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd. In hoofde van de werkgever is de bonus onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %.

Indien de effectief toegekende bonus het grensbedrag overschrijdt, zal het overschrijdende gedeelte onderworpen worden aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Het grensbedrag bedraagt 3.100 EUR in 2015 (het geïndexeerd bedrag bedraagt 3.130 EUR). Vanaf 1 januari 2016 wordt het grensbedrag verhoogd tot 3.169 EUR.

Opgelet! Het grensbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en zal voor 2016 pas berekend kunnen worden eens de gezondheidsindex van de maand november 2015 gekend is.

Fiscaal grensbedrag

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt vrijgesteld van personenbelasting ten belope van een jaargrens van 2.695 EUR in 2015 (het geïndexeerd bedrag bedraagt 2.722 EUR). Voor zover dit fiscaal grensbedrag wordt gerespecteerd moet er geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op de bonus.

Op basis van een wetsontwerp wordt de jaargrens verhoogd tot 2.755 EUR vanaf 2016. Dit bedrag wordt pas definitief na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Opgelet! Net zoals voor het sociaal grensbedrag volgt er een indexatie van het fiscaal grensbedrag eens de gezondheidsindex van de maand november 2015 gekend is.

Voor een begeleiding op maat bij het invoeren van een bonussysteem of voor juridische vragen, kan u contact opnemen met onze juridische dienst via legal@partena.be.

Bronnen: Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot wijziging van artikel 38, § 3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, B.S. 8 juni 2016; Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, Parl.St. Kamer 2014-2019, nr. 1131/001.

Auteur: Peggy Criel

19/06/2015