Pensioenhervorming: onbeperkt verder werken

Auteur: Filip Borgers
Datum:

Op 24 mei 2013 heeft de Ministerraad een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd waarin belangrijke wijzigingen worden voorgesteld op het vlak van pensioenen.

De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op het pensioen en de toegelaten beroepsactiviteit, de afschaffing van de voorafgaande aangifteplicht en de pensioenbonus.

Een volledige loopbaan

Vanaf de maand volgend op de maand van hun 65ste verjaardag zullen een aantal gepensioneerden onbeperkt mogen bijverdienen. Op voorwaarde dat:

  • Zij de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben
  • En op het ogenblik van hun pensionering een loopbaan van 42 jaar kunnen aantonen.

Jonger dan 65 jaar of een onvolledige loopbaan

Twee vernieuwingen doen hun intrede voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar of/en met een loopbaan van minder dan 42 jaar op het ogenblik van hun pensionering. Het betreft hier:

  1. De invoering van nieuwe grensbedragen (reeds van toepassing in 2013). Deze grensbedragen zullen jaarlijks worden geïndexeerd volgens een nieuwe formule ;
  2. De sanctie bij overschrijding van het grensbedrag:
  • De toekenning van het pensioen wordt geschorst voor het volledige jaar wanneer de overschrijding meer dan 25% bedraagt;
  • Bij overschrijding van minder dan 25%, wordt het pensioenbedrag van het volledige jaar verminderd met het percentage van de overschrijding.

PS. Momenteel mogen gepensioneerden slechts 15% boven het grensbedrag bijverdienen.

De nieuwe grensbedragen zijn reeds van toepassing voor inkomstenjaar 2013.

> 65 jaar

< 65 jaar

< 42 jaar beroepsloopbaan

nieuwe grensbedragen

nieuwe grensbedragen

> 42 jaar beroepsloopbaan

onbeperkt bijverdienen

nieuwe grensbedragen

Behoudens enkele uitzonderingen zal de voorafgaande aangifteplicht voor zowel werkgever als werknemer verdwijnen. Voorafgaande aangifteplicht blijft behouden voor:

  • De pensioengerechtigde die een beroepsactiviteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt en wacht op de eerste uitbetaling van zijn pensioen als werknemer;
  • De pensioengerechtigde die in het buitenland een beroepsactiviteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt;
  • De pensioengerechtigde die wetenschappelijke of artistieke activiteiten uitoefent.

Vanaf 1 januari 2014 zullen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren toegang hebben tot een gelijkaardig systeem van pensioenbonus. Zodra een werknemer zijn vervroegd pensioen met minstens één jaar uitstelt, bouwt hij per gewerkte dag een pensioenbonus op.

De belangrijkste nieuwigheid is dat de pensioenbonus voortaan onbeperkt is in de tijd.

Wij beschikken momenteel nog niet over de definitieve teksten, maar houden u uiteraard op de hoogte zodra we in het bezit zijn van nieuwe informatie.

Bron: Ministerraad van 24 mei 2013, http://www.presscenter.org.

Auteur: Filip Borgers

04/06/2013