PC 314 (voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen) – Aanpassing functieclassificatie

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

In het PC 314 werd een CAO van 7 december 2016 afgesloten aangaande de beroepenclassificatie. Deze CAO die voorziet in de vervroegde overstap van categorie 2 naar 3 betreft enkel het kappersbedrijf (en dus niet de schoonheidszorgen en de fitness).

Algemeen principe

Ten laatste na 5 jaar dienstanciënniteit in de sector, gaan kappers(sters) over van categorie 2 naar categorie 3. De betrokken werknemer kan enkel in categorie 2 blijven, indien gelijktijdig aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

  • de werkgever kan bewijzen dat hij jaarlijks minstens 16 uren opleiding heeft aangeboden (i.o.m. de CAO van 4 juni 2007);
  • de werkgever heeft het bemiddelingscomité van dit PC aangezocht en deze heeft de afwijking toegestaan.

De werknemer kan zijn competenties eventueel bewijzen via het ervaringsbewijs.

Vervroegde overstap naar categorie 3 (= NIEUW)

De betrokken kapper(ster) kan de vervroegde overstap naar categorie 3 bekomen, mits een positieve schriftelijke evaluatie. Het initiatief hiertoe kan zowel van de werkgever als de werknemer zelf uitgaan.

Op voorstel van de werkgever

Wanneer de kapper(ster) 3 jaar anciënniteit behaalt in de onderneming, moet de werkgever, uiterlijk tijdens de maand volgend op de maand tijdens dewelke deze anciënniteit werd behaald, overgaan tot de evaluatie. Deze termijn wordt verlengd met de duur van eventuele schorsingsperiodes van de arbeidsovereenkomst zoals bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (bv. arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie, moederschapsverlof, profylactisch verlof, …).

Wanneer de werkgever deze evaluatie niet uitvoert tijdens deze termijn, wordt de betrokken kapper(ster) in categorie 3 ingeschaald vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de dag waarop de vereiste anciënniteit (3 jaar in de onderneming) wordt behaald.

Hiervan kan worden afgeweken als de werkgever en werknemer uitdrukkelijk in een gedateerde en door beide partijen ondertekende verklaring overeenkomen dat ze niet wensen dat de evaluatie plaatsheeft.

Op voorstel van de werknemer

Wanneer de kapper(ster) 3 jaar anciënniteit behaalt in de sector, kan hij/zij om een schriftelijke evaluatie vragen via een aangetekende brief. Opmerking: De werknemer kan zijn anciënniteit op vraag van de werkgever door middel van elk nuttig element bewijzen (bv. attest van tewerkstelling).

De werkgever moet uiterlijk in de maand volgend op de maand van verzending van de aangetekende brief tot evaluatie overgaan. Deze termijn wordt verlengd met de duur van eventuele schorsingsperiodes van de arbeidsovereenkomst zoals bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (bv. arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie, moederschapsverlof, profylactisch verlof, …).

Voert de werkgever de evaluatie niet binnen de gestelde termijn uit, dan wordt de betrokken kapper(ster) vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van verzending van de aangetekende brief ingeschaald in categorie 3.

Positieve evaluatie

De evaluatie gebeurt op basis van het evaluatierooster dat u kan terugvinden in bijlage van de CAO van 7 december 2016.

Om te bepalen of de kapper(ster) zijn/haar werk in volle autonomie kan uitvoeren, wordt rekening gehouden met de taken die hem/haar daadwerkelijk zijn toegekend, rekening houdend met de organisatie in het kapsalon waar hij/zij is tewerkgesteld.

Het resultaat van de evaluatie moet schriftelijk vastgelegd en ondertekend worden door de werkgever, waarna het wordt overhandigd aan de werknemer.

De overstap naar categorie 3 heeft plaats op de 1ste dag van de maand volgend op de positieve evaluatie.

Negatieve evaluatie

In geval van een negatieve evaluatie kan de betrokken werknemer zijn/haar opmerkingen en commentaar in de daartoe bestemde rubriek van het evaluatieformulier invullen.

Wanneer de werkgever vervolgens toch zijn negatieve evaluatie behoudt, kan de werknemer de werkgever vragen om een opleidings- of begeleidingsplan op te stellen van ten minste 16 bijkomende uren opleiding om de vastgestelde lacunes op te vullen. In gemeenschappelijk overleg kan ook een nieuwe evaluatie worden uitgevoerd door een extern orgaan dat door de sector wordt erkend.

De aangepaste loonbarema’s en functieclassificaties zijn uiteraard beschikbaar op onze portaalsite.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016 betreffende de beroepenclassificatie (registratienummer 136.869), van kracht van 07 december 2016 voor onbepaalde tijd.

Auteur: Leen Lafourt

03/04/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.