PC 311 (voor de grote kleinhandelszaken): het sectorakkoord 2019-2020 is er!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 10 juli 2019 hebben de sociale partners van dit paritair comité hun sectorakkoord voor 2019 en 2020 afgesloten (reg. nr. 153.816). Dit akkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020 zoals opgenomen in het KB van 19 april 2019.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse staat in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Invulling van de loonmarge

Vanaf 1 juli 2019 stijgen

 • de gemiddelde minimum maandinkomens, de barema’s en de werkelijk betaalde maandlonen van de bedienden met 26 EUR bruto/maand;
 • de gemiddelde minimum maandinkomens, de barema’s en de werkelijk betaalde uurlonen van de arbeiders met 0,1714 EUR bruto/uur

In december 2019, samen met de eindejaarspremie, ontvangen de voltijdse werknemers in dienst op 30 november 2019 een éénmalige premie van 75 EUR bruto.

Vervoerskosten

Fietsvergoeding

Vanaf 1 januari 2020 stijgt de fietsvergoeding van 0,22 EUR/km naar 0,24 EUR/km.

Afschaffing minimumafstand

De minimumafstand van 2 km voor de tussenkomst door de werkgever in de kosten voor openbaar vervoer wordt opgeheven.

Sociaal fonds

Alle huidige tussenkomsten van het Sociaal fonds inzake tewerkstellingsmaatregelen blijven behouden:

 • Beroepsopleiding;
 • Aanvulling tijdskrediet;
 • Definitieve arbeidsongeschiktheid;
 • Aanwervingspremie jongeren – 26 jaar;
 • Tussenkomst kinderopvang.

Vanaf 1 juli 2019 stijgt de premie bij ontslag wegens overmacht van 123,95 EUR naar 186 EUR. Deze premie zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Opleiding

Opleidingsinspanning

In uitvoering van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk, wordt voor het geheel van de sector een opleidingsinspanning voorzien die minstens gelijkwaardig is aan een opleidingsinspanning van 5 dagen gemiddeld per voltijds equivalent voor de jaren 2019-2020 samen.

Opleidingsaanbod

De sociale partners bekijken of en in welke mate er via het sociaal fonds een beperkt aantal opleidingen kan worden georganiseerd.

In 2019 en 2020 zullen er 20 sessies voor telkens maximum 25 deelnemers georganiseerd worden. Voor elke werknemer die deelneemt ontvangt de onderneming een subsidie van 80 EUR/halve dag en 160 EUR/volledige dag.

Ook de opleiding ‘Agressie in de winkel’ blijft behouden.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De werknemers van dit PC kunnen genieten van:

 • SWT vanaf 59 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar in een zwaar beroep;
 • SWT vanaf 59 jaar met een beroepsloopbaan van 35 jaar in een zwaar beroep;
 • SWT vanaf 59 jaar na 40 jaar beroepsloopbaan.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen de werknemers vanaf 62 jaar vrijgesteld worden van de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn.

Landingsbaan met uitkeringen

In toepassing van CAO nr. 137 hebben de werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep recht op een:

 • 1/5de landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar;
 • halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 57 jaar.

Syndicale werking

Verhoging tussenkomst syndicale vorming vanuit het sociaal fonds

Vanaf 2020 wordt het jaarlijks budget voor de tussenkomst voor de syndicale vorming verhoogd met 5 %.

Plaatsvervangende mandaten binnen de syndicale afvaardiging

Het aantal mandaten van plaatsvervangers in de syndicale afvaardiging wordt als volgt verhoogd:

 • Bedrijven die tussen 501 en 1.200 werknemers in dienst hebben: verhoging van 1 naar 3 mandaten van plaatsvervangers;
 • Bedrijven die meer dan 1.200 werknemers in dienst hebben: verhoging van 1 naar 4 mandaten van plaatsvervangers.

Indien het aantal effectieve mandaten in de onderneming reeds hoger is dan het nieuw bekomen gecumuleerde aantal effectieve mandaten en plaatsvervangers zoals bepaald door de sector, dient het aantal plaatsvervangers niet te worden verhoogd.

Minimale dagelijkse arbeidsduur

Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers met 4 jaar ondernemingsanciënniteit een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur.

Geldigheidsduur

Dit akkoord is geldig voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021.

 

Bron: sectorakkoord 2019-2020 van 10 juli 2019 (reg. nr. 153.816), van kracht van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.