PC 308: opheffing in 2 fasen

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft of haar website meer uitleg gegeven over de timing van de opheffing van het PC 308 (PC voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie).

De inhoud van de toelichting:

‘De sociale partners van het paritair comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie nr. 308 hebben unaniem verzocht om het paritair comité op te heffen op 1 oktober 2017. De maatschappijen voor sparen of spaarbanken gaan in een eerste fase over naar het paritair comité voor de banken nr. 310 (zie hierover het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2017 betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités). Deze overgang is voorzien voor 1 juli 2017. Het paritair comité nr. 308 zal vervolgens in een tweede fase worden opgeheven op 1 oktober 2017. Op de datum van de opheffing van het paritair comité, zullen de werkgevers die (na de overgang van de maatschappijen voor sparen of de spaarbanken naar het paritair comité nr. 310) nog onder het paritair comité nr. 308 vallen, ressorteren onder het aanvullend paritair comité voor arbeiders nr. 100 en het aanvullend paritair comité voor bedienden nr. 200, aangezien er geen specifiek bevoegd paritair comité meer zal bestaan voor hun activiteit.’

Vandaag is er echter nog geen enkel officieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Beheert u een spaarbank? Neem dan contact op met uw Payroll Consultant.

Bronnen: website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, infoflash van 19 mei 2017, infoflash van 24 mei 2017.

Auteur: Anne Ghysels

30/06/2017