PC 302: COVID-19 en de eindejaarspremie

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

In een reeks van vorige infoflashes bespraken wij reeds de impact van de tijdelijke werkloosheid COVID-19 op de sectorvoordelen in PC 200 en in het algemeen. Deze keer nemen we de eindejaarspremie in PC 302 (HORECA) onder de loep.

Specifiek aan deze sector is dat de eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Sociaal en Waarborgfonds op basis van een maandelijkse prefinanciering.

Eindejaarspremie in het PC 302

De werknemers van dit PC met een ononderbroken anciënniteit van minstens 2 maand hebben recht op een eindejaarspremie, betaald door het Sociaal en Waarborgfonds HORECA.

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt vastgesteld op basis van de effectieve aanwezigheidsdagen in de onderneming. De sociale partners van dit PC hebben daarnaast ook bepaalde afwezigheden gelijkgesteld aan een effectieve aanwezigheid. Dit is onder andere het geval voor de tijdelijke werkloosheid.

Uitbetaling door het Sociaal en Waarborgfonds HORECA

De eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Horecafonds, op basis van een maandelijkse prefinanciering door de werkgevers. Deze bijdrage is gelijk aan 12 % van het bedrag waarop de sociale zekerheidsbijdragen van de vorige maand werden berekend (108 % van de brutoloonmassa voor arbeiders).

De uitbetaling gebeurt dus door het Fonds, de berekening door uw loonbeheerder.

Impact tijdelijke werkloosheid COVID-19

Geen impact op het bedrag van de eindejaarspremie

Aangezien de tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie, is er geen impact op het bedrag van de eindejaarspremie.

Wél een impact op de maandelijkse voorafbetalingen

Aangezien de meerderheid van de werknemers tijdens de door de overheid opgelegde verplichte sluiting van de HORECA in tijdelijke werkloosheid COVID-19 werden geplaatst, werden er geen (of minder) lonen berekend. Bijgevolg verminderden ook de voorafbetalingen aan het Fonds of waren er helemaal geen.

Echter zoals hierboven ook al werd vermeld zijn de periodes tijdelijke werkloosheid wel gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie. Wanneer in december (of bij uitdiensttreding) de eindejaarspremie wordt berekend en gecommuniceerd aan het fonds, zal deze periode dus wel meegenomen worden. Indien dan blijkt dat er te weinig voorschot werd betaald om de eindejaarspremie te financieren (bv. omwille van de gelijkgestelde periodes tijdelijke werkloosheid), zal het fonds een factuur opstellen om het tekort te recupereren. Mocht u daarentegen teveel voorschotten hebben betaald, stort het Fonds het saldo terug.

Het is dus zeer belangrijk dat u rekening houdt met deze eventuele extra kost op het einde van het jaar, aangezien er geen fictieve lonen worden berekend voor de periodes tijdelijke werkloosheid.

Meer informatie

Meer details en een uitgebreide analyse staat in het sectordocument PC 302-eindejaarspremie beschikbaar op onze website .

U kan ook terecht op de website van het Waarborg en Sociaal Fonds HORECA.

Bron :

  • CAO van 27 juli 2010 (reg. nr. 101.764), van kracht van 01.01.2011 voor onbepaalde duur.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.