PC 201: het sectorakkoord 2019-2020 is er!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 23 oktober 2019 hebben de sociale partners van dit paritair comité hun sectorakkoord voor 2019 en 2020 afgesloten (reg. nr. 155.000). Dit akkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020 zoals opgenomen in het KB van 19 april 2019.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse staat in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Invulling van de loonmarge

Op 1 november 2019 zijn het gemiddeld minimum maandinkomen, de barema’s en de werkelijk betaalde maandlonen van de voltijdse werknemers met 21 EUR bruto/maand gestegen.

Voor de deeltijdse werknemers wordt dit bedrag geproratiseerd.

Vervoerskosten

Vanaf 1 november 2019 ontvangen de bedienden die met de (elektrische) fiets naar het werk gaan een verhoogde fietsvergoeding van 0,24 EUR/km (tot max. 40 km/dag heen en terug).

Eindejaarspremie

Voor de periode van 30 juni 2019 tot 30 juni 2021 hebben de bedienden wiens arbeidsovereenkomst in onderling akkoord wordt beëindigd ook recht op een (pro rata) eindejaarspremie.

Sociaal fonds

De huidige tussenkomsten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang alsook de tewerkstellingspremies blijven behouden;

Opleiding

In uitvoering van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk, wordt voor het geheel van de sector een opleidingsinspanning voorzien die minstens gelijkwaardig is aan een opleidingsinspanning van 2 dagen gemiddeld per jaar, per voltijds equivalent voor de jaren 2019-2020 samen.
Opmerking: Deze verplichting geldt niet voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De bestaande sectorale CAO betreffende SWT voor de ondernemingen vanaf 5 werknemers wordt in overeenstemming gebracht met de nieuwe bepalingen van de NAR-CAO en verlengd voor de periode van 30 juni 2019 tot 30 juni 2021.

Tijdskrediet

De bestaande CAO tijdskrediet voor ondernemingen vanaf 20 werknemers wordt aangepast volgens de regels van de NAR-CAO en verlengd voor de periode van 30 juni 2019 tot 30 juni 2021.

De bestaande premie van 25 EUR/maand, ten laste van het Sociaal Fonds, die werd toegekend aan werknemers van 55 jaar en ouder die hun prestaties met 1/5 verminderen en werken in een onderneming met 20 of meer werknemers blijft behouden. Ze wordt vanaf nu wel pas toegekend vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Geldigheidsduur

Dit akkoord werd onlangs gepubliceerd op de website van de FOD WASO en is dus definitief. Het is geldig voor de periode van 30 juni 2019 tot 30 juni 2021.

 

Bron: sectorakkoord 2019-2020 van 23 oktober 2019 (reg. nr. 155.000), van kracht van 30 juni 2019 tot 30 juni 2021.

 

Geschreven door: Leen Lafourt – Legal Department

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.