PC 200: tijd om de Jaarlijkse premie te betalen!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

In hun sectorakkoord 2015-2016 besloten de sociale partners van PC 200 (ex PC 218) over te gaan tot de toekenning van een Jaarlijkse premie van 250 EUR. Voor de werkgevers die niet besloten om deze Jaarlijkse premie om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel is de tijd nu aangebroken om over te gaan tot betaling hiervan.

Wij zetten hieronder graag nog eens de belangrijkste aspecten op een rijtje. Meer informatie kan u vinden in onze infoflashes van 29 juni 2015 en van 20 november 2015.

Wanneer uitbetalen

Vanaf 2016 moet de premie jaarlijks worden uitbetaald in de loop van de maand juni.

De werknemers die uit dienst zijn gegaan (behalve in geval van ontslag om dringende reden) vanaf 01.01.2016 ontvangen hun pro rata Jaarlijkse premie samen met de normale loonafrekening.

Belangrijke opmerking hierbij is dat 2016 een overgangsjaar is. Dit impliceert dat voor de werknemers uit dienst voor de eerste uitbetaling van de premie in juni 2016, de Jaarlijkse premie enkel zal worden berekend op basis van de effectieve en gelijkgestelde prestaties in 2016. Vanaf 2017 zal de volledige referteperiode in aanmerking worden genomen.

Om dit te verduidelijken, volgende voorbeelden:

  1. Werknemer in dienst sinds 01/01/2010, gaat uit dienst op 31/12/2015. Aangezien er geen prestaties meer zijn in 2016, heeft de werknemer geen recht op de Jaarlijkse premie.
  2. Werknemer in dienst op 01/01/2010, gaat uit dienst op 31/03/2016. In dit geval zal de premie geproratiseerd worden op basis van de prestaties in 2016, d.w.z. 250 EUR x 3/12 = 62,5 EUR.
  3. Werknemer in dienst op 01/01/2010, gaat uit dienst op 31/05/2016. Deze werknemer beschikt over een volledige referteperiode, maar aangezien hij uit dienst gaat vóór de uitbetaling van de premie in de loop van de maand juni, zal deze toch worden geproratiseerd: 250 x 5/12= 104,20 EUR.

Toekenningsvoorwaarden

Alleen voltijdse bedienden met een volledige referteperiode hebben recht op de Jaarlijkse premie van 250 EUR. De deeltijdse bedienden zullen ze ontvangen in verhouding tot hun deeltijds arbeidsregime.

Voor 2016, loopt de referteperiode vanaf juni 2015 tot en met mei 2016.

De premie is verschuldigd pro rata het aantal dagen waarop de werknemer effectief heeft gepresteerd. Daarnaast worden nog volgende dagen gelijkgesteld:

  • de schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon is betaald (o.a. gewaarborgd loon, jaarlijkse vakantie, …);
  • vaderschapsverlof;
  • moederschapsverlof.

Omzetting Jaarlijkse premie naar een ander voordeel

Als werkgever bent u niet verplicht de Jaarlijkse premie cash uit te betalen, maar kan u er ook voor kiezen om ze om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel, o.a.:

  • (verhoging) werkgeversbijdrage maaltijdcheques,
  • verhoging maandloon,
  • bijdrage in aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering,
  • sport- en cultuurcheques, …

Jaarlijkse loonsverhogingen op basis van de minimumloonschalen van toepassing in PC 200, kunnen uiteraard niet aangerekend worden op de Jaarlijkse premie.

De sociale partners hebben er bewust voor gekozen om de werkgevers van de sector zo veel mogelijk vrijheid te laten bij de keuze van het gelijkwaardig voordeel. Iedere individuele of collectieve verhoging die berekenbaar is op de totale kost en individualiseerbaar per werknemer komt in aanmerking. Het moeten uiteraard wel nieuwe voordelen zijn.

De omzetting moet zelfs niet gebeuren via ondernemings-cao, maar kan eenzijdig door de werkgever gebeuren. De procedure verschilt uiteraard naargelang er al dan niet een syndicale afvaardiging in de onderneming aanwezig is.

Let er wel steeds op dat u de bepalingen eigen aan het gekozen voordeel respecteert.

Tot slot, herinneren wij u er nog aan dat de Jaarlijkse premie onderworpen is aan het indexmechanisme van toepassing in PC 200. Vanaf 01/01/2017 zal het bedrag dus stijgen, wij informeren u ten gepaste tijde van het nieuwe bedrag.

Voor begeleiding en advies kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 gesloten in het aanvullend paritair comité voor de bedienden in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2015-2016 betreffende de koopkracht – jaarlijkse premie

Auteur: Leen Lafourt

03/06/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.