PC 200: er is een ontwerp van sectorakkoord!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 13 juni 2019 sloten de sociale partners van het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC 200) een ontwerpakkoord af. Zoals opgenomen in het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen respecteert dit akkoord de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Verhoging lonen (1,1 %)

Vanaf 1 september 2019 verhoging met 1,1 %:

 • van de sectorale minimumlonen;
 • van de reële bruto maandlonen (enkel voor de werkgevers die alleen bedienden tewerkstellen – zie bijzondere regeling hieronder).

De ondernemingen kunnen ervoor kiezen om in plaats van deze loonsverhoging een gelijkwaardig voordeel toe te kennen.

Opmerkingen:

 • Ook eenmalige premies die worden toegekend in de periode 2019-2020 kunnen worden aangerekend op de bruto loonsverhoging van 1,1 %, op voorwaarde dat er vanaf 1 januari 2021 een recurrent voordeel wordt toegekend.
 • De procedure tot omzetting verschilt naar gelang het gaat om een onderneming met of zonder syndicale delegatie.
 • Jaarlijkse baremaverhogingen op basis van beroepservaring en/of anciënniteit blijven uiteraard gegarandeerd.

Bijzondere regeling

Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op:

 • de bedienden tewerkgesteld bij werkgevers die zowel bedienden als arbeiders in dienst hebben op 1 september 2019 in dezelfde ondernemingsactiviteit;
 • werkgevers van wie hun arbeiders aangesloten zijn bij een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders;
 • en werkgevers die geen of een minder gunstige aanvullende pensioenregeling hebben voor de bedienden.

Het gaat hier bijvoorbeeld om werkgevers die arbeiders hebben in het PC 124 voor het bouwbedrijf, maar ook bedienden tewerkstellen.

Voor de periode van 1 september 2019 tot 31 december 2019 wordt de loonsverhoging van 1,1 % toegekend onder de vorm van een tijdelijke jaarpremie te storten in het aanvullend pensioen voor bedienden. Vanaf 1 januari 2021 wordt het budget van de jaarpremie gebruikt in het subsectoraal aanvullend pensioen voor bedienden. De sectorale sociale partners van het PC 200 sluiten hiertoe een CAO af.

Woon-werkverkeer

Vanaf 1 juli 2020 ontvangt een regelmatige gebruiker van de fiets een fietsvergoeding van 10 cent/effectief afgelegde kilometer (max. 4 EUR/arbeidsdag).

Opleiding

Het aantal aan te bieden opleidingsdagen is verschillend naargelang het aantal werknemers in de onderneming:

 • Ondernemingen met meer dan 20 werknemers: gemiddeld 5 dagen per 2 jaar per VTE (2020-2021) en gemiddeld 6 dagen per 2 jaar per VTE (2022-2023);
 • Ondernemingen met minder dan 10 werknemers: gemiddeld 4 dagen per 2 jaar per VTE.
 • Ondernemingen met tussen 10 en 20 werknemers: gemiddeld 4 dagen per 2 jaar per VTE (2020-2021) en gemiddeld 4,5 dagen per 2 jaar per VTE (2022-2023) en gemiddeld 5 dagen per 2 jaar per VTE (2024-2025).

De opmaak van het opleidingsplan is verschillend voor de ondernemingen met of zonder syndicale afvaardiging.

De ondernemingen met een geregistreerd opleidingsplan of opleidingsverbintenis (enkel voor ondernemingen zonder syndicale afvaardiging) genieten voor de ontwikkeling van hun opleidingsinitiatieven een trekkingsrecht ten laste van Cevora.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021 voorziet de sector in:

 • SWT vanaf 59 jaar met 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep;
 • SWT vanaf 59 jaar lange loopbaan (40 jaar);
 • SWT vanaf 59 jaar met 35 jaar loopbaan zwaar beroep;

Telkens op voorwaarde dat de werknemer 10 jaar anciënniteit heeft in de sector.

Landingsbanen en tijdskrediet

De tijdskredietstelsels worden verlengd voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021, met volgende aanpassingen:

 • 1/5de landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar
 • en 1/2de landingsbaan met uitkeringen vanaf 57 jaar

voor lange loopbaan 35 jaar, zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid mits 2 jaar anciënniteit in de onderneming (tot 31 december 2020).

De premie van het sociaal fonds blijft behouden voor werknemers die vanaf 60 jaar starten met een 1/5de landingsbaan of voor bedienden die vanaf 55 jaar genieten van een 1/5de landingsbaan.

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

 

Bron: Ontwerp van sectorakkoord 2019-2020 van 13 juni 2019 – Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden PC 200