PC 200: COVID-19 en de eindejaars- en jaarlijkse premie

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

Misschien zag u zich door de coronaviruscrisis ook genoodzaakt om (een deel van) uw werknemers in tijdelijke werkloosheid COVID-19 (overmacht) te plaatsen. Deze beslissing kan leiden tot een vermindering van het bedrag van bepaalde sectorale voordelen.

In een vorige infoflash bespraken wij reeds zeer uitgebreid de invloed van de tijdelijke werkloosheid COVID-19 op de sectorvoordelen in het algemeen. Nu gaan wij dieper in op de impact op de eindejaarspremie en de jaarlijkse premie toegekend in het PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor bedienden).

Aangezien de jaarlijkse premie reeds in de loop van de maand juni wordt uitbetaald, komt deze als eerste aan bod.

Jaarlijkse premie

Indien u de jaarlijkse premie niet heeft omgezet naar een gelijkwaardig voordeel, krijgen uw voltijdse werknemers met een volledige referteperiode (juni voorgaand jaar tot mei lopend jaar) deze maand een jaarlijkse premie van 265,12 EUR (geïndexeerd bedrag).

Dit bedrag wordt geproratiseerd voor:

 • de deeltijdse werknemers;
 • de werknemers met een onvolledige referteperiode (vertrek tijdens de referteperiode, door niet-gelijkgestelde dagen).

Impact tijdelijke werkloosheid COVID-19

Om de Jaarlijkse premie te berekenen wordt er rekening gehouden met de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode. Het betreft hier de schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon is betaald én de periodes van vaderschaps- en moederschapsverlof.

Voorlopig worden de periodes tijdelijke werkloosheid COVID-19 niet uitdrukkelijk opgenomen in de CAO als gelijkgestelde periodes en zullen ze het bedrag van de Jaarlijkse premie dus verminderen.

Voorbeeld:  Een werknemer in dienst sinds 02/06/2015 (volledige referteperiode) wordt in tijdelijke werkloosheid geplaatst van 01.04.2020 tot 31.05.2020. Er zijn geen andere niet gelijkgestelde afwezigheden tijdens de referteperiode.

Voor deze werknemer wordt het bedrag van de jaarlijkse premie verminderd met de maanden april en mei, d.w.z. dat hij slechts recht heeft op een jaarlijkse premie van 265,12 EUR x 10/12= 221 EUR.

Opmerking

De tijdelijke werkloosheid COVID-19 kan ook een impact hebben op het bedrag van de Tijdelijke Jaarpremie toegekend in uitvoering van de CAO van 1 juli 2019 betreffende de koopkracht.

Eindejaarspremie

Uw bedienden hebben daarnaast ook recht op een eindejaarspremie (= bruto maandloon en/of eventueel het maandgemiddelde van de regelmatig uitbetaalde veranderlijke brutolonen tijdens de laatste 12 maanden).
Opmerking: Voor de handelsvertegenwoordigers voorziet de sector in een specifieke berekeningswijze.

Het bedrag van de eindejaarspremie mag worden herleid:

 • naar rato van de niet-gelijkgestelde afwezigheden in de loop van het jaar;
 • voor de bedienden die in de onderneming in dienst zijn getreden of die de onderneming (onder bepaalde voorwaarden) verlaten en een anciënniteit van 6 maand hebben;
 • voor de bedienden aangeworven met een contract van bepaalde duur van minstens 6 maanden of voor een duidelijk omschreven werk van minstens 6 maanden.

Impact tijdelijke werkloosheid COVID-19

Voor het berekenen van het bedrag van de eindejaarspremie worden enkel de volgende afwezigheden gelijkgesteld aan effectieve arbeid:

 • jaarlijkse vakantie, betaalde feestdagen, klein verlet;
 • beroepsziekte en arbeidsongeval, 15 weken bevallingsrust;
 • de eerste 60 kalenderdagen ongeschiktheid per kalenderjaar na ziekte of ongeval van gemeen recht;
 • vaderschapsverlof, betaald educatief verlof en syndicaal verlof.

Ook hier worden de periodes tijdelijke werkloosheid COVID-19 voorlopig niet gelijkgesteld en zal de eindejaarspremie worden verminderd.

Voorbeeld: Een werknemer in dienst sinds 02/06/2015 (volledige referteperiode) wordt in tijdelijke werkloosheid geplaatst van 01.04.2020 tot 31.05.2020. Er zijn geen andere niet gelijkgestelde afwezigheden gedurende de referteperiode.

Voor deze werknemer zal het bedrag van de eindejaarspremie verminderd worden met de maanden april en mei, d.w.z. dat hij slechts recht heeft op 10/12de van zijn normale eindejaarspremie.

Minimumbepalingen

Bovenstaande sectorale bepalingen zijn echter slechts minimumbepalingen. Dit impliceert dat u hier kan van afwijken in het voordeel van uw werknemer en de periode van tijdelijke werkloosheid toch kan gelijkstellen voor de berekening de jaarlijkse premie en de eindejaarspremie.

Partena Professional kan u hiermee helpen. Neem voor meer informatie gerust contact op met uw loonbeheerder.

Opgelet

Tot slot, wensen wij uw aandacht te vestigen op het feit dat verschillende PC’s naar aanleiding van de coroniviruscrisis hebben beslist om nieuwe CAO’s af te sluiten waardoor de tijdelijke werkloosheid alsnog (eventueel tijdelijk) wordt gelijkgesteld voor de berekening van bepaalde voordelen.

Om over de meest recente en correcte informatie te beschikken, raden wij u aan steeds vooraf onze sectorale documentatie te raadplegen, daarin vindt u een uitgebreid overzicht van de berekeningswijze van de door uw sector toegekende voordelen (sectordocument PC 200 – eindejaarspremie).
U kan zich via onze website ook inschrijven op de sectorale mailinglist, zo wordt u onmiddellijk geïnformeerd over elke wijziging die belangrijk is voor uw onderneming.

 

Bron :

 • CAO van 9 juli 2016 gesloten in het aanvullend paritair comité voor de bedienden in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2015-2016 betreffende de koopkracht, jaarlijkse premie (reg. nr. 128.828), van kracht van 01.01.2016 voor onbepaalde duur;
 • CAO van 1 juli 2019 betreffende de koopkracht in het kader van het KB van 19 april 2019 tot uitvoering van art. 7, §1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (reg. nr. 152.849), van kracht van 01.01.2019 voor onbepaalde duur;
 • CAO van 9 juni 2016 betreffende de eindejaarspremie (reg. nr. 134.421), van kracht van 01.07.2016 voor onbepaalde duur.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.