PC 200: COVID-19 en de ecocheques

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

Misschien zag u zich door de coronaviruscrisis ook genoodzaakt om (een deel van) uw werknemers in tijdelijke werkloosheid COVID-19 (overmacht) te plaatsen. Deze beslissing kan leiden tot een vermindering van het bedrag van bepaalde sectorale voordelen.

In een vorige infoflash bespraken wij reeds uitgebreid de invloed van de tijdelijke werkloosheid COVID-19 op de eindejaarspremie en de jaarlijkse premie in PC 200. In deze infoflash nemen we de ecocheques die deze maand in PC 200 worden toegekend onder de loep.

Meer algemene informatie vindt u in onze vorige infoflash: Coronavirus: COVID-19 en de sectorvoordelen (algemeen).

Ecocheques in het PC 200

Normaal gezien ontvangen uw voltijdse werknemers met een volledige referteperiode (juni voorgaand jaar tot mei betrokken jaar) in de loop van deze maand ecocheques van 250 EUR. Voor de deeltijdse bedienden worden de ecocheques toegekend volgens volgende schijven:

Wekelijkse arbeidsduur

 

Vanaf 4/5 van een voltijdse betrekking

250 EUR

Vanaf 3/5 van een voltijdse betrekking

200 EUR

Vanaf ½ van een voltijdse betrekking

150 EUR

Minder dan ½ van een voltijdse betrekking

100 EUR

Impact tijdelijke werkloosheid COVID-19

Maar ontvangen uw werknemers die in tijdelijke werkloosheid COVID-19 werden geplaatst dit jaar wel het volledige bedrag van 250 EUR?

Het bedrag van de ecocheques wordt immers geproratiseerd:

  • op basis van de arbeidsduur van uw werknemers,
  • een eventuele indiensttreding of een vertrek tijdens de referteperiode;
  • door niet-gelijkgestelde periodes tijdens de referteperiode.

In dit paritair comité houdt men voor de berekening van de ecocheques uitsluitend rekening met de dagen waarvoor uw werknemer loon heeft ontvangen (bv. gewone prestaties, feestdagen, …) en de op basis van CAO nr. 98 gelijkgestelde periodes, nl.:

  • de periodes van jaarlijkse vakantie;
  • moederschapsverlof;
  • dagen gedekt door het gewaarborgd loon wegens ziekte.

Aangezien de dagen tijdelijke werkloosheid niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in CAO nr. 98 (waarnaar het PC 200 verwijst) zijn deze dagen dus niet gelijkgesteld voor de berekening van de ecocheques en zal het bedrag van 250 EUR pro rata verminderd worden.

Voorbeeld: Een werknemer in dienst sinds 02/06/2015 (volledige referteperiode) wordt in tijdelijke werkloosheid geplaatst van 01.04.2020 tot 31.05.2020. Er zijn geen andere niet gelijkgestelde afwezigheden gedurende de referteperiode.

Voor deze werknemer zal het bedrag van de ecocheques verminderd worden met de maanden april en mei, d.w.z. dat hij slechts recht heeft op ecocheques ter waarde van 250 EUR x 10/12= 208 EUR.

Minimumbepalingen

Bovenstaande sectorale bepalingen zijn echter slechts minimumbepalingen. Dit impliceert dat u hier kan van afwijken in het voordeel van uw werknemer en de periode van tijdelijke werkloosheid toch kan gelijkstellen voor de berekening van het bedrag van de ecocheques, jaarlijkse premie en de eindejaarspremie.

Partena Professional kan u hiermee helpen. Neem voor meer informatie gerust contact op met uw loonbeheerder.

Opgelet

Tot slot, wensen wij uw aandacht te vestigen op het feit dat verschillende PC’s naar aanleiding van de coronaviruscrisis hebben beslist om nieuwe CAO’s af te sluiten waardoor de tijdelijke werkloosheid COVID-19 alsnog (eventueel tijdelijk) wordt gelijkgesteld voor de berekening van bepaalde voordelen.

Om over de meest recente en correcte informatie te beschikken, raden wij u aan steeds vooraf onze sectorale documentatie te raadplegen, daarin vindt u een uitgebreid overzicht van de berekeningswijze van de door uw sector toegekende voordelen (sectordocument PC 200 – ecocheques).
U kan zich via onze website ook inschrijven op de sectorale mailinglist, zo wordt u onmiddellijk geïnformeerd over elke wijziging die belangrijk is voor uw onderneming.

 

Bron :

  • CAO van 9 juni 2016 betreffende de ecocheques (reg. nr. 134.425), van kracht van 1 juli 2016 voor onbepaalde duur;
  • CAO nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.