PC 116 (voor de scheikundige nijverheid): het nationaal akkoord 2019-2020 is er!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 26 juni 2019 sloten de sociale partners van dit paritair comité hun nationaal akkoord voor 2019 en 2020 af. Dit akkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020 zoals opgenomen in het KB van 19 april 2019. Voor de geconventioneerde ondernemingen zijn in overeenstemming met het KB van 19 april 2019 vrije onderhandelingen mogelijk. Voor de niet-geconventioneerde ondernemingen hebben de sociale partners zelf een invulling opgelegd.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse staat in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Minimumuurloon

Het bruto minimum aanvangsuurloon en het bruto minimum uurloon vanaf 12 maanden anciënniteit stijgt (40u/week) stijgt:

 • met 0,12 EUR bruto vanaf 1 juli 2019;
 • met 0,08 EUR bruto vanaf 1 januari 2020.

Deze verhogingen zijn niet richtinggevend voor de onderhandelingen in de geconventioneerde ondernemingen.
Op 1 januari 2020 wordt voor de studenten een bruto minimum aanvangsuurloon ingevoerd van 11,65 EUR (40u/week).

Ploegenpremies

De bedragen van de minimum ploegenpremies worden vanaf 1 juli 2019 verhoogd met 1,1 % bruto.

Niet-geconventioneerde ondernemingen

De bruto uurlonen en de ploegenpremies (voor zover uitgedrukt in forfaitaire bedragen op 31 december 2019) effectief uitbetaald in ondernemingen die aangaande de eventuele verhoging van de koopkracht voor de periode 2019-2020 niet gebonden zijn door een CAO worden verhoogd met 1,1 % bruto op 1 januari 2020.

Eventuele verhogingen van het uurloon en/of andere voordelen (behalve loonindexeringen of verhogingen van de ondernemingsbarema’s) kunnen hiervan worden afgetrokken. Ook eventuele verhogingen ten gevolge van de stijging van de sectorale minima kunnen worden verrekend.

Zachte landingsbanen

De werknemer die vanaf 55 jaar, mits akkoord van zijn werkgever, overstapt van een volcontinu regime of een vaste nachtploeg naar een dagfunctie (met dien verstande dat dit vanaf 58 jaar kan vallen onder het stelsel van de zachte landingsbanen) behoudt tijdelijk en gedeeltelijk zijn ploegenpremie, volgens onderstaande modaliteiten:

Ondernemingsanciënniteit in een volcontinu regime of een vaste nachtploeg

Gedeeltelijk behouden ploegenpremie

10 jaar anciënniteit

Gedurende 2 maand: 50 %

Daaropvolgende maand: 25 %

20 jaar anciënniteit

Gedurende 4 maand: 50 %

Daaropvolgende 2 maand: 25 %

30 jaar anciënniteit

Gedurende 6 maand: 50 %

Daaropvolgende 3 maand: 25 %

Aanvullende vergoedingen bij gedeeltelijke werkloosheid

Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de aanvullende werkloosheidsuitkering 11 EUR/dag gedeeltelijke werkloosheid.

Vergoeding bij ontslag om economische of technische redenen of redenen van structurele aard

De arbeiders die door hun werkgever worden ontslagen om economische of technische redenen of redenen van structurele aard hebben recht op volgende vergoeding ten laste van hun werkgever:

 • Na 1 jaar dienst: 70 EUR;
 • Na 2 jaar dienst: 140 EUR;
 • Na 5 jaar dienst: 200 EUR, verhoogd met 20 EUR/jaar dienst boven de 5 jaar.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021 hebben de arbeiders van dit PC recht op:

 • SWT vanaf 59 jaar na 40 jaar loopbaan;
 • SWT vanaf 59 jaar na 35 jaar loopbaan in zwaar beroep;
 • SWT vanaf 59 jaar na 33 jaar loopbaan in een zwaar beroep.

Voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 (indien mogelijk verlengd tot 30 juni 2021) bestaat er ook een recht op SWT voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen vanaf 58 jaar met 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende.

Tijdskrediet en landingsbanen

Halftijds en voltijds tijdskrediet met motief

Voor de werknemers met 5 jaar ondernemingsanciënniteit, wordt het recht op halftijds en voltijds tijdskrediet uitgebreid tot:

 • 51 maanden voor het motief zorg;
 • 36 maanden voor het motief opleiding.

Voor de voltijdse werknemers die in ploegen werken, kan de onderneming, rekening houdend met de goede werkorganisatie, de concrete toepassingsmodaliteiten bepalen voor het 1/5de tijdskrediet.

Landingsbaan zonder uitkeringen

De arbeiders met een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar die hun beroepsloopbaan wensen te verminderen ten belope van 1 dag of 2 halve dagen/week (in het kader van het recht van oudere werknemers op landingsbanen zonder uitkeringen) kunnen dit vanaf 50 jaar.

Overstap naar SWT

Wanneer een werknemer overstapt van tijdskrediet naar een vorm van SWT, wordt de aanvullende vergoeding berekend op basis van zijn voltijds loon. Deze aanvullende vergoeding wordt geproratiseerd met de verhouding van de periodes voltijdse en deeltijdse tewerkstelling over de gehele loopbaan.

Landingsbaan met uitkeringen

Voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 (van zodra mogelijk verlengd tot 30 juni 2021) hebben werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep recht op:

 • 1/5de landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar;
 • halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 57 jaar.

Aanmoedigingspremies

Het stelsel van de regionale aanmoedigingspremies wordt verlengd van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021.

Vorming

Werkbaar en wendbaar werk

De interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar (in het kader van werkbaar en wendbaar werk) wordt geconcretiseerd door de sectorale opleidingsinspanning van gemiddeld 4 dagen per jaar per voltijds equivalent. Alle ondernemingen moeten hieraan bijdragen.

Verlenging financiering fonds vorming

De financiering van 0,20 % op de brutolonen wordt verlengd.

Duurtijd

Dit nationaal akkoord is geldig van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020, tenzij hierboven anders bepaald.

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

Bron: CAO gesloten op 26 juni 2019 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2019-2020.