PC 112 (voor het garagebedrijf): het nationaal akkoord 2019-2020 is er!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 26 juni 2019 sloten de sociale partners van dit paritair comité hun nationaal akkoord voor 2019 en 2020 af. Dit akkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020 zoals opgenomen in het KB van 19 april 2019.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Verhoging van de lonen

Op 1 juli 2019 stijgen:

 • de sectorale minimumuurlonen met 1,1 %;
 • de effectieve brutolonen met 1,1 %, behalve voor de ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe.

De procedure voor de ondernemingsonderhandelingen is verschillend voor de ondernemingen met of zonder vakbondsafvaardiging.

Als er geen ondernemingsoverleg over de enveloppe wordt opgestart of als het overleg tegen 30 september 2019 niet uitmondt in een CAO, stijgen de effectieve bruto uurlonen vanaf 1 juli 2019 met 1,1 %.

Jongerenlonen

De loondegressiviteit voor jongeren zal niet opnieuw worden ingevoerd, behalve voor jobstudenten.

Eindejaarspremie

Wijzigingen vanaf 1 januari 2020:

 • arbeiders moeten geen 3 maand anciënniteit meer hebben om recht te hebben op een eindejaarspremie;
 • schorsingen van de arbeidsovereenkomst wegens profylactisch verlof, adoptieverlof, pleegouderverlof, max. 3 maand verlof medische bijstand/per referteperiode/arbeider en palliatief verlof worden gelijkgesteld met effectieve prestaties;
 • de voorwaarde dat de eindejaarspremie bij beëindiging in onderlinge overeenstemming enkel mag worden toegekend als het schriftelijke akkoord geen clausule bevat omtrent de eindejaarspremie wordt geschrapt.

Sociaal fonds

Aanvullende vergoeding tijdskrediet

Hebben recht op een aanvullende vergoeding betaald door het Sociaal Fonds:

 • arbeiders van 60 jaar die genieten van een 1/5de of 1/2de landingsbaan (CAO nr. 103);
 • arbeiders vanaf 55 jaar (1/5de loopbaanvermindering) en vanaf 57 jaar (1/2de loopbaanvermindering).

Aanvullende vergoeding loopbaanbegeleiding

De arbeider die als gevolg van een loopbaangesprek of op eigen initiatief een beroep doet op loopbaanbegeleiding heeft van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021 recht op een terugbetaling van de kosten door het Sociaal Fonds.

Deze terugbetaling is gelijk aan de kostprijs van de bij de VDAB bestelde loopbaancheque(s) of bedraagt max. 80 EUR/6 jaar (indien de arbeider geen recht heeft op loopbaancheques).

Terugbetaling kosten voor kinderopvang

Voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 betaalt het Sociaal Fonds de kosten voor de kinderopvang van kinderen tot 3 jaar terug.

De terugbetaling bedraagt 3 EUR per dag en per kind, met een maximum van 300 EUR per jaar en per kind.

Aanvullende vergoeding loopbaanwijziging

Van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021 kunnen arbeiders van ten minste 58 jaar hun loopbaan wijzigen:

 • met akkoord van de werkgever,
 • op vrijwillige basis,
 • in het kader van hun loopbaanplanning.

De loopbaanwijziging kan verschillende vormen aannemen:

 • een overgang naar een alternatieve functie;
 • de aanstelling als peter in het kader van een peterschapstraject;
 • een overgang van een ploegen- of nachtregime naar een dagregime;
 • een overgang van een voltijdse tewerkstelling naar een 4/5de arbeidsregime (slechts mogelijk vanaf 60 jaar).

De arbeider die zijn loopbaan wijzigt, heeft recht op een maandelijkse bruto vergoeding. Deze vergoeding compenseert het verschil tussen het brutoloon na de loopbaanwijziging en het brutoloon voor normale prestaties van de maand voorafgaand aan de loopbaanwijziging, met een max. van 160 EUR bruto/maand.

Aanvullende vergoeding arbeidsongeschiktheid

Na ten minste 30 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval (met uitzondering van beroepsziekte of arbeidsongeval) ontvangt de arbeider een aanvullende vergoeding gedurende maximum 36 maanden.

Indexatie

Vanaf 1 juli 2019 worden alle aanvullende vergoedingen geïndexeerd met 4,11 % tot:

 • 12,70 EUR/werkloosheidsuitkering en 6,35 EUR/halve werkloosheidsuitkering bij tijdelijke werkloosheid;
 • 5,83 EUR/werkloosheidsuitkering en 2,93 EUR/halve werkloosheidsuitkering bij volledige werkloosheid en voor oudere werklozen;
 • 2,44 EUR/RIZIV-uitkering en 1,22 EUR/halve RIZIV-uitkering bij ziekte;
 • 8,33 EUR/RIZIV-uitkering en 4,16 EUR/halve RIZIV-uitkering voor oudere zieken;
 • 288,92 EUR + 14,58 EUR/jaar met een max. van 952,96 EUR bij sluiting;
 • 72,23 EUR bij halftijds tijdskrediet;
 • 72,23 EUR voor 1/2de landingsbaan en 28,89 EUR voor 1/5de landingsbaan.

Werkbaar werk

De sociale partners nemen volgende bijkomende initiatieven:

 • Elke arbeider heeft recht op min. 1 loopbaangesprek/5 jaar tewerkstelling;
 • Vanaf 1 juli 2019 kunnen arbeiders vanaf 58 jaar met akkoord van hun werkgever en op vrijwillige basis hun loopbaan wijzigen (zie hierboven);

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Anciënniteitsverlof

Vanaf 1 juli 2019 wordt 1 dag anciënniteitsverlof toegekend vanaf 18 jaar ondernemingsanciënniteit.

Klein verlet

In geval van overlijden kan het klein verlet worden opgenomen gedurende 30 dagen vanaf de dag volgend op het overlijden.

De arbeider heeft recht op 5 dagen klein verlet vrij te kiezen tijdens een periode die begint met de dag voorafgaand aan het overlijden en eindigt 30 dagen volgend op de dag van het overlijden in geval van overlijden van:

 • zijn echtgeno(o)t(e);
 • van een eigen kind of een kind van zijn/haar echtgeno(o)t(e);
 • een door hem opgevoed kind;
 • zijn vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder;
 • indien deze personen inwonend zijn.

Stand-by

Vanaf 1 juli 2019 heeft de arbeider, op zijn vraag, recht op een rustperiode van 11 uur tussen zijn prestaties in het kader van de stand-by regeling en het begin van zijn normale uurrooster.

Arbeidstijd en flexibiliteit

Verlenging referteperiode

Vanaf 1 juli 2019 tot 30 juni 2021 wordt de referteperiode van een trimester, in toepassing van art. 26bis § 1 en § 1 bis van de arbeidswet van 16 maart 1971, verlengd tot 6 maanden.

Invoering nieuwe arbeidsregelingen

Vanaf 1 juli 2019 kunnen de bandencentrales (met als hoofdactiviteit de reparatie, het afnemen, het uitbalanceren, het opleggen van banden) en tweewielerbedrijven (met als hoofdactiviteit NACE-code 45402) volgende nieuwe arbeidsregelingen invoeren:

 • Voor de tweewielerbedrijven:
  • Een piekperiode van maximum 6 weken in de maanden april, mei en juni;
  • De tijdens de piekperiode gepresteerde uren worden ingehaald vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar;
  • Tijdens de piekperiode kan max. 10u/dag en 45u/week worden gewerkt;

Er wordt betaalde bijkomende inhaalrust toegekend, waarbij 1 uur prestatie tijdens piekmomenten = 1,5 uur inhaalrust tijdens dalmomenten.

 • Voor de bandencentrales:
  • Een piekperiode van max. 6 weken in de maanden oktober, november en december;
  • De tijdens de piekperiode gepresteerde uren worden ingehaald vóór 30 september van volgende kalenderjaar;
  • Tijdens de piekperiode kan maximum 10u per dag en 50 u per week worden gewerkt;
  • Er wordt betaalde bijkomende inhaalrust toegekend, waarbij voor prestaties
   • tussen 38u en 44u/week tijdens piekmomenten: 1 uur prestatie tijdens een piekmoment = 1,5u inhaalrust tijdens dalmomenten
   • en voor prestaties tussen 44u en 50u/week: 1 uur prestatie tijdens piekmomenten = 2 uur inhaalrust tijdens dalmomenten.

De invoering van een nieuwe arbeidsregeling is verschillend voor ondernemingen vanaf 15 arbeiders of met minder dan 15 arbeiders. Bovendien kan de nieuwe arbeidsregeling alleen worden ingevoerd indien voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Vrijwillige overuren en interne grens

Mits het afsluiten van een ondernemings-cao voor 30 juni 2020:

 • kan het aantal vrijwillige overuren dat niet meetelt voor de interne grens tot max. 30 juni 2021 worden verhoogd van 25 uur tot maximum 60 uur.
 • kan het aantal vrijwillige overuren worden verhoogd van 120 uur tot maximum 150 uur/kalenderjaar (tot max. 30 juni 2021).

Inspraak en overleg

Werknemersvertegenwoordiging

Verlenging van de bepalingen inzake de werknemersvertegenwoordiging opgenomen in art. 20 van het nationaal akkoord 2017-2018.

Bepaling aantal werknemers voor de vakbondsafvaardiging

Vanaf 1 oktober 2019 wordt het aantal in de onderneming tewerkgestelde arbeiders bepaald op basis van de inschrijving in het personeelsregister op 1 oktober van het jaar waarin om de oprichting van een vakbondsafvaardiging wordt verzocht.

Meldingsplicht werkgeversgroeperingen

Vanaf 1 juli 2019 geldt de meldingsplicht ook bij werkgeversgroeperingen.

Vakbondsvorming

Vanaf 1 juli 2020 hebben de vakbondsafgevaardigden per vast mandaat en per mandaatperiode van 4 jaar recht op 12 dagen afwezigheid voor deelneming aan cursussen en seminaries.

Outplacement

Van 1 oktober 2019 tot 30 juni 2021 krijgt het outplacement een collectief karakter onder volgende voorwaarden:

 • 1.300 EUR ten laste van het Sociaal Fonds en 500 EUR ten laste van de werkgever;
 • De kwaliteitsbewaking gebeurt door Educam;
 • Het collectief karakter geldt niet:
  •  in geval van ontslag wegens medische overmacht;
  • wanneer de arbeider wordt ontslagen met een verbrekingsvergoeding die overeenstemt met minstens 30 weken loon.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2021 hebben de arbeiders van dit PC recht op:

 • SWT vanaf 59 jaar na 40 jaar loopbaan;
 • SWT vanaf 59 jaar na 35 jaar loopbaan in zwaar beroep;
 • SWT vanaf 59 jaar na 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid;
 • SWT vanaf 59 jaar na 33 jaar loopbaan in een zwaar beroep.

De arbeiders kunnen vragen om vrijgesteld te worden van de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn.

Het Sociaal Fonds betaalt de aanvullende vergoeding.

Tijdskrediet en landingsbanen

Halftijds en voltijds tijdskrediet met motief

Vanaf 1 juli 2019 kan het recht op halftijds en voltijds tijdskrediet via ondernemings-cao worden uitgebreid tot:

 • 51 maanden voor het motief zorg;
 • 36 maanden voor het motief opleiding.

Landingsbaan met uitkeringen

Werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep hebben recht op:

 • 1/5de landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar;
 • halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 57 jaar.

Aanmoedigingspremies

De arbeiders van dit PC kunnen gebruik maken van de aanmoedigingspremies van kracht in het Vlaamse Gewest namelijk:

 • zorgkrediet;
 • opleidingskrediet;
 • ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.

Opleidingen

Groeipad

De sociale partners voorzien in een groeipad om op termijn het aantal opleidingsdagen te verhogen. Dit groeipad wordt gerealiseerd door verschillende acties te ondernemen bij EDUCAM.

Scholingsbeding

Mogen niet worden opgenomen in een scholingsbeding:

 • gratis opleidingen georganiseerd door Educam;
 • opleidingen waarvoor aan de werkgever een premie werd betaald;
 • wettelijk of reglementair verplichte opleidingen.

Instroom

De sociale partners nemen verschillende initiatieven om de instroom te bevorderen:

 • De werkgever die van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 een voor de sector nieuwe arbeider in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur heeft recht op 4 opleidingsdagen uit het aanbod van EDUCAM voor deze arbeider.

Deze arbeider heeft na 6 maanden anciënniteit recht op 1 opleidingsdag te kiezen uit het aanbod van EDUCAM.

Deze opleiding geeft ook recht op een premiekrediet van 100 EUR/opleidingsdag.

 • In het kader van de peterschapsopleiding heeft een werkgever recht op 1 terugkommoment. Voor dit terugkommoment heeft de werkgever, van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021, recht op een premiekrediet van 100 EUR (8 uur) en 50 EUR (4 uur)

Duurtijd

Dit nationaal akkoord is geldig van 1 januari 2019 tot 31 december 2020, tenzij anders bepaald.

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019 houdende nationaal akkoord – PC 112 voor het garagebedrijf