PC 111.01-02: Ontwerp van akkoord 2021-2022

Auteur: Jonas Verplanken (Legal expert)
Datum:

In het PC 111.01-02 voor de arbeiders van de metaalbouw werd een sectorakkoord afgesloten. Op basis van dit akkoord houdt u best rekening met een loonsverhoging van 0,4 % en bestaat de mogelijkheid tot toekenning van een coronapremie.

Bepalingen met een impact op het loon

 • Ondernemingsenveloppe 2022: De ondernemingen in deze sector kunnen de beschikbare loonmarge invullen via een overdraagbare ondernemingsenveloppe van 0,4% van de loonmassa. Er wordt een procedure voorzien voor het invullen van deze enveloppe op ondernemingsniveau. Hiervoor moet een akkoord bereikt zijn tegen 15 januari 2022.
 • Bij gebrek aan ondernemingsinvulling vindt een verhoging plaats van de effectieve en baremieke bruto uurlonen met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Klassieke koopkrachtuitzonderingen.
 • Sectorale retro-activiteitspremie 2021: forfaitaire bruto premie van 200 EUR.
  • Voor werknemers in dienst op 30/11/2021.
  • Vereiste van minimum 60 effectieve arbeidsdagen in 2021. Pro rata toepassing van de 60 effectieve arbeidsdagen voor indiensttredingen in 2021.
  • Pro rata het arbeidsregime voor deeltijdsen op 30/11/2021.
  • Uitbetaling in december 2021.
  • De retro-activiteitspremie kan desgevallend vervangen worden door een evenwaardig voordeel overeenkomstig dezelfde procedure als voor de ondernemingsenveloppe 2022.
 • Coronapremie.
  • Basispremie 300 EUR.
  • Voor alle ondernemingen, met uitzondering van
   • ondernemingen met bedrijfsverlies in de boekjaren 2019 en 2020 en met een daling van de bruto marge van minimaal 10% in het boekjaar 2020 ten opzichte van de gemiddelde bruto marge over de boekjaren 2018 en 2019.
   •  ondernemingen die een aanvraag doen via een afwijkingsprocedure met goedkeuring van de syndicale delegatie en indiening bij het paritair comité voor 15 december 2021.
  • Variabel deel voor ondernemingen met bedrijfswinst in boekjaar 2020:
   • + 200 EUR als de bruto marge voor 2020 gelijk of groter is dan 2018-2019
   • + 100 EUR als de bruto marge 2020 maximaal 10% lager is dan 2018-2019
  • Voorwaarde: in dienst zijn op 30/11/2021.
  • Vereiste van minimaal 60 effectieve arbeidsdagen in 2021 (pro rata nieuwe indiensttredingen in de loop van 2021)
  • Pro rata aantal maanden in dienst in 2021 en pro rata deeltijdsen op basis van arbeidsregime op 30/11/2021.
  • Te betalen in december 2021.
  • Afwijking is mogelijk via een opting-out clausule met een bedrijfseigen voordeel.
  • Aanrekening van reeds toegekende coronapremies na 8 juni 2021.
 • Minimumloon
  • Nieuw nationaal sectoraal minimum:
   • 1/1/2022: 13,00 EUR
   • 1/9/2022: + 0,2606 EUR
   • 1/1/2024: + 0,2606 EUR
   • 1/1/2026: + 0,2606 EUR
  • De provinciale minimumlonen worden desgevallend verhoogd naar het niveau van het nieuwe nationale minimumloon. De verhogingen worden verrekend met toekomstige beschikbare loonmarges.
  • Engagement om in de volgende sectorale akkoorden tot 2026 het nationaal minimumloon te verhogen met de indexering en het eventuele resterende saldo van de beschikbare loonmarge.

Mobiliteit

 • Aanpassingen vanaf 1/1/2022:
  • Verbetering tussenkomst werkgever bij andere vervoermiddelen dan fiets en openbaar vervoer: verhoging basisbedrag van 0,06 naar 0,075 EUR/km. (max. 8,18 EUR/dag)
  • Verbetering fietsvergoeding: verhoging van 0,15 naar 0,18 EUR/km (max. 7,20 EUR/dag)
  • Aanbeveling aan de ondernemingen om gebruik te maken van de derdebetalersregeling
  • Verhoging van het bedrag van de mobiliteitsvergoeding vanaf 1/1/2022 tot 0,1579 EUR. Verplicht karakter van de sectorale mobiliteitsvergoeding.

Eindeloopbaan

 • SWT: verlenging bestaande bepalingen tot 30/6/2023.
 • Landingsbanen en tijdskrediet:
  • landingsbanen lange loopbaan en zware beroepen vanaf 55 jaar tot 30/6/2023.
  • Tijdskrediet met motivatie voor onbepaalde duur.
  • Tijdskrediet landingsbaan zonder uitkering vanaf 50 jaar met 28 jaar loopbaan voor onbepaalde duur.
 • Loopbaanverlof: 2e dag loopbaanverlof vanaf de leeftijd van 58 jaar vanaf 2022.
 • Sectoraal project duurzame inzetbaarheid: finaliseren tegen einde 2022.

Fonds voor Bestaanszekerheid

 • Verlenging van alle bepalingen van bepaalde duur.
 • Indexering en verbetering van bestaande vergoedingen:
  • Volledige werkloosheid: verhoging met 2% per 1/10/2021 en in 2022 als de spilindex wordt overschreden in 2022.
  • Tijdelijke werkloosheid: verhoging 2,21% per 1/1/2022
  • Ziekte: verhoging 2,21% per 1/1/2022 + begeleiden van werkhervatting door toekenning volledig bedrag van de aanvullende vergoeding bij progressieve werkhervatting (deeltijds)
  • Kinderopvang: verhoging met 2,21%; verlenging met 2 jaar en uitbreiding tussenkomst tot alle vormen van geattesteerde kinderopvang.
 • Nieuwe tussenkomst bij landingsbanen vanaf 58 jaar:
  • Loopbaanvermindering tot halftijds: 75 EUR
  • Loopbaanvermindering tot 4/5e: 30 EUR
 • Verbetering tussenkomst bij loopbaanwijzigingen/zachte landingsbanen

Vorming

 • Verhoging van het overdraagbaar individueel opleidingsrecht van 16u tot 24u vanaf 2022.
 • Verlenging van de bestaande bepaling scholingsbeding: vormingen die financieel ondersteund worden door de sectorale opleidingsfondsen worden uitgesloten van de toepassing van het scholingsbeding.

Diverse onderwerpen

 • Verlenging werkzekerheidsclausule
 • Coördinatie van bestaande bepalingen inzake uitzendarbeid en tijdelijke arbeid
 • Wijziging voorwaarde ‘onder hetzelfde dak’ bij klein verlet begrafenis en huwelijk.
 • Risicogroepen: verlenging bepalingen 2021-2023
 • Ecocheques: mogelijkheid tot omzetten naar een alternatief. Toevoeging van dagen profylactisch verlof, pleegouderverlof en adoptieverlof bij gelijkgestelde dagen.
 • Jongerenlonen: Geen sectorale toepassing.
 • Verlenging bestaande flexibiliteitsbepalingen. Verlenging termijn opname inhaalrust overuren en zondagarbeid.
 • Verder overleg over: harmonisatie (111-209), visie op sociaal overleg voor de toekomst, sociale vrede en naleving van de akkoorden.

Meer informatie

Zodra deze tekst wordt omgezet in een sectorale CAO kan u een analyse terugvinden in de sectorale informatie voor deze sector.

Bron: Ontwerp van sectoraal akkoord 2021-2022 voor de Metaalbouw (PC 111.01-02).

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.