PC 100: het sectorakkoord 2019-2020 is er!

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

Op 13 november 2019 hebben de sociale partners van het aanvullend paritair comité voor de werklieden (PC 100) hun sectorakkoord voor 2019 en 2020 afgesloten (reg. nr. 155.913). Dit akkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020 zoals opgenomen in het KB van 19 april 2019.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse staat in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Invulling van de loonmarge

Op 1 november 2019 stijgen het minimumuurloon en effectieve uurloon met 1,1 %. Deze verhoging kan op ondernemingsvlak in 2019-2020 worden vervangen door een gelijkwaardige effectieve verhoging van het loon of een ander voordeel aan dezelfde kost (bruto + patronale RSZ-bijdrage).
Opgelet: Baremaverhoging op basis van anciënniteit en bonussen in het kader van cao nr. 90 komen hier niet voor in aanmerking.

Specifieke regeling voor ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat

Voor de arbeiders van ondernemingen zonder regeling van loonindexering en wiens uurloon hoger is dan het sectoraal minimum uurloon, wordt naast de verhoging met 1,1 %:

  • op 1 januari 2020 het uurloon verhoogd met 1,98 % (gelijkwaardig voordeel mogelijk);
  • op 1 januari 2021 het uurloon verhoogd met 1,44 % (gelijkwaardig voordeel mogelijk).

Geldigheidsduur

Dit akkoord werd onlangs gepubliceerd op de website van de FOD WASO en is dus definitief. Het is geldig vanaf 1 november 2019 voor onbepaalde duur.

 

Bron: collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019 gesloten in het aanvullend paritair comité voor de werklieden betreffende het sectoraal akkoord 2019-2020 - koopkracht (reg. nr. 155.913), van kracht van 1 november 2019 voor onbepaalde duur.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.