Overbruggingsrecht wegens economische moeilijkheden: bijkomende voorwaarden voor vennootschapsmandatarissen

Auteur: Compass
Datum:

Sedert 1 juli 2017 moeten vennootschapsmandatarissen (zaakvoerders, bestuurders en actieve vennoten) die een aanvraag voor overbruggingsrecht indienen naar aanleiding van een stopzetting wegens economische moeilijkheden op grond van een situatie van lage inkomsten, ook voldoen aan twee bijkomende cumulatieve voorwaarden

  • De betreffende vennootschap(pen) moet(en) een procedure voor ontbinding en vereffening hebben opgestart op het ogenblik van de stopzetting.
  • De vermogensvoordelen waarvan de zelfstandige genoten heeft na de ontbinding en de vereffening mogen niet meer bedragen dan het dubbele van het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep (26.592,50 EUR in 2017). Indien er sprake is van meerdere vennootschappen, wordt dit plafond toegepast op de som van de ontvangen vermogensvoordelen door de vennootschappen.

Deze vermogensvoordelen worden berekend op basis van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar van de vennootschap en van het percentage aan aandelen dat de zelfstandige bezit.

Auteur: Compass

23/08/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.