Overbruggingsrecht wegens economische moeilijkheden: bijkomende voorwaarden voor vennootschapsmandatarissen

Auteur: Compass
Datum:

Sedert 1 juli 2017 moeten vennootschapsmandatarissen (zaakvoerders, bestuurders en actieve vennoten) die een aanvraag voor overbruggingsrecht indienen naar aanleiding van een stopzetting wegens economische moeilijkheden op grond van een situatie van lage inkomsten, ook voldoen aan twee bijkomende cumulatieve voorwaarden

  • De betreffende vennootschap(pen) moet(en) een procedure voor ontbinding en vereffening hebben opgestart op het ogenblik van de stopzetting.
  • De vermogensvoordelen waarvan de zelfstandige genoten heeft na de ontbinding en de vereffening mogen niet meer bedragen dan het dubbele van het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep (26.592,50 EUR in 2017). Indien er sprake is van meerdere vennootschappen, wordt dit plafond toegepast op de som van de ontvangen vermogensvoordelen door de vennootschappen.

Deze vermogensvoordelen worden berekend op basis van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar van de vennootschap en van het percentage aan aandelen dat de zelfstandige bezit.

Auteur: Compass

23/08/2017