Overbruggingsrecht voor quarantaine

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

U bent zelfstandige en u moet in quarantaine door een contact met een persoon die positief heeft getest op COVID-19 of u komt terug uit een rode zone of u moet voor uw kinderen zorgen door de sluiting van de school/klas/kinderopvang? Waarop heeft u recht?

Quarantaine tot 31/08/2020

In dit geval kan u een beroep doen op de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht (vrijwillige onderbreking).

Voor meer informatie hierover, consulteer onze infoflash die hieraan is gewijd

Quarantaine en sluiting van de school/klas/kinderopvang vanaf  01/09/2020

  • Quarantaine

Vanaf de maand september kan u, indien u in quarantaine wordt geplaatst, een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht, en meer specifiek op de derde pijler « gedwongen onderbreking » (gebeurtenis met een economische impact), op voorwaarde dat u uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreekt. Het moet gaan om een reële en volledige onderbreking.

In dit geval moet u deze situatie van overmacht aantonen met een quarantainegetuigschrift. Dit mag een getuigschrift zijn op uw eigen naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres woont.

Aandachtpunten:

  • Indien u van thuis uit werkt, kan u niet genieten van deze uitkering.
  • Indien u om niet essentiële redenen en met volledige kennis van zaken naar een land of een regio bent geweest die zich in een rode zone bevindt wanneer u vertrekt, kan u niet genieten van het overbruggingsrecht.

 

  • Sluiting school/klas/kinderopvang

U kan ook het klassieke overbruggingsrecht aanvragen (derde pijler « gedwongen onderbreking) indien u uw activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet onderbreken om te zorgen voor uw kinderen, als gevolg van de quarantaine van een klas of de sluiting van een school of de kinderopvang.

Het gaat hier dus om kinderen van 12 jaar of jonger. Indien het kind ouder is dan 12, moet een specifieke en gedetailleerde motivering gegeven worden voor de reden waarom u voor uw kind moet zorgen.

Deze situatie van overmacht moet aangetoond worden met een bewijsstuk (beslissing van de schooldirectie of van de kinderopvang).

Indien u uw activiteiten aan een lager tempo verderzet om voor uw kinderen te zorgen, kan u ook de tijdelijke ouderschapsuitkering aanvragen voor de maand september.

Deze uitkering mag echter niet gecumuleerd worden met de overbruggingsuitkering.

 

De gevallen van quarantaine en sluiting school/klas/kinderopvang vallen dus niet onder de tijdelijke crisismaatregelen vanaf de maand september.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om van het klassieke overbruggingsrecht van de derde pijler te genieten?

  1. U moet gedurende de 4 kwartalen die onmiddellijk voorafgaan aan de eerste dag van de quarantaine of van de sluiting van de school/klas/kinderopvang, onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen;
  2. U moet onderworpen zijn als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner met een maxistatuut of genieten van artikel 37 met betaling van bijdragen die gelijkwaardig zijn aan deze van een zelfstandige in hoofdberoep;
  3. U moet effectief 4 kwartalen sociale bijdragen hebben betaald over een referentieperiode van 16 kwartalen, voorafgaand aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de quarantaine of de sluiting van de school/klas/kinderopvang plaatsvindt;
  4. U mag tijdens de quarantaineperiode geen beroepsactiviteit uitoefenen;
  5. U mag tijdens deze periode geen vervangingsinkomen ontvangen;
  6. Uw hoofdzakelijke verblijfplaats moet in België zijn.

Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan u genieten van een uitkering waarvan het bedrag varieert in functie van de periode van quarantaine of sluiting van de school/klas/kinderopvang en van het feit of u al dan niet personen ten laste heeft bij uw ziekenfonds.

Op welk bedrag kan u aanspraak maken?

Aantal dagen volledige onderbreking Zonder gezinslast Met gezinslast
Minder dan 7 dagen 0 € 0 €
Tussen 7 en 13 dagen 322,92 € 403,53 €
Tussen 14 en 20 dagen 645,84 € 807,05 €
Tussen 21 en 27 dagen 968,77 € 1.210,58 €
Vanaf 28 dagen en meer 1.291,69 € 1.614,10 €

Wanneer moet de aanvraag ingediend worden?

Klik hier om ons aanvraagformulier in te villen

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.