Over bedrijfswagens en CO2-uitstoten

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De fraude die afgelopen week werd vastgesteld met de CO2-uitstoten van bepaalde wagens doet vragen rijzen over de eventuele gevolgen die dit kan hebben voor de werknemer en de werkgever. Het CO2-uitstootgehalte is immers een bepalende factor bij de berekening van het voordeel van alle aard van de werknemer en de CO2-bijdrage voor de werkgever.

Voordeel van alle aard

Het ter beschikking stellen aan een werknemer of een bedrijfsleider van een voertuig dat voor privédoeleinden wordt gebruikt, vormt voor de gebruiker een belastbaar voordeel van alle aard die op forfaitaire wijze wordt vastgelegd.

Het forfaitair voordeel wordt berekend door een CO2-percentage toe te passen op zes zevenden van

de cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 % voor:

  • een referentie-CO2- uitstoot van 110 g/km (2015) voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor;
  • een referentie-CO2-uitstoot van 91 g/km (2015) voor voertuigen met een dieselmotor.

Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger (of lager) ligt dan de toepasselijke referentie-uitstoot wordt het basispercentage van 5,5 % met 0,1 % per CO2-gram vermeerderd (of verminderd) met een maximum van 18 % (of een minimum van 4 %).

Indien zou blijken dat de werkelijke CO2-uitstoot hoger ligt dan de meegedeelde CO2-uitstoot op het inschrijvingsbewijs zou dit in principe tot gevolg hebben dat het voordeel van alle aard stijgt. Bovendien is het mogelijk dat de referentie-CO2-uitstoot (die onder andere wordt berekend op basis van de gemiddelde CO2-uitstoot van het voorgaande jaar) moet worden herzien. Dit laatste zou dan een gevolg kunnen hebben op de vaststelling van de voordelen van alle aard van alle bedrijfswagens.

CO2-bijdrage

Een werkgever die aan bepaalde van zijn werknemers een voertuig ter beschikking stelt dat zij voor andere dan louter beroepsdoeleinden gebruiken is een CO2-bijdrage verschuldigd. Het is een bijdrage die uitsluitend ten laste is van de werkgever.

De bijdrage bestaat uit een forfaitair maandbedrag dat bepaald wordt op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig:

Soort brandstof

Basisformule

Indexeringscoëfficiënt (2015)

Benzine

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 768] / 12} x

 

1,2051

Diesel

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 600] / 12} x

LPG

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 990] / 12} x

Elektrisch

€ 20,83 x

Het bedrag van de CO2-bijdrage mag in geen geval lager zijn dan € 25,10 (in 2015) voor de voertuigen die niet elektrisch worden aangedreven.

Indien zou blijken dat de werkelijke CO2-uitstoot hoger ligt dan de meegedeelde CO2-uitstoot op het gelijkvormigheidsattest zou dit in principe tot gevolg hebben dat de CO2-bijdrage stijgt.

Andere gevolgen

Niet enkel het voordeel van alle aard en de CO2-bijdrage worden medebepaald door de CO2-uitstoot, ook de aftrekbare beroepskost voor de werkgever en de belasting op inverkeerstelling worden vastgesteld op basis van de CO2-uitstoot. Hier zou er dus ook eventueel een impact kunnen zijn.

Tolerantie?

In verschillende persberichten valt te lezen dat Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt vindt dat burgers en bedrijven geen fiscaal nadeel mogen ondervinden van de fraude van een autoconstructeur. Hij laat daarom onderzoeken of er via een omzendbrief fiscale tolerantie kan komen voor de eigenaars die door het schandaal getroffen zijn.

Het is dus afwachten of de uitstootfraude een invloed zal hebben op de vaststelling van het voordeel van alle aard voor de werknemer en de CO2-bijdrage voor de werkgever…

Auteur: Peggy Criel

29/09/2015