Opzegging en werkloosheid corona: stand van zaken

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State werd op de website van de Kamer (https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1212/55K1212013.pdf) een nieuwe versie gepubliceerd van het wetsvoorstel "tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis". Deze tekst werd op 11 juni aangenomen door de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen.

Onder voorbehoud van amendementen voorziet het wetsvoorstel (in zijn huidige vorm) in de volgende regels in geval van opzegging ter kennis gebracht door de werkgever.

Vanaf de datum waarop de wet in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is, schorten de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de opzeggingstermijn op.

Als de opzeggingstermijn echter lopend was (= is ingegaan) voor 1 maart 2020, dan schorten de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de opzeggingstermijn niet op.

Alleen de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf de datum waarop de wet in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is schorten bijgevolg de opzeggingstermijn op, op voorwaarde dat de opzeggingstermijn lopend was vanaf 1 maart 2020.

In de laatste versie van het wetsvoorstel is dus voorzien dat de inwerkingtreding van de wet niet met terugwerkende kracht zal plaatsvinden. Er is daarom geen impact op opzeggingen die aflopen vóór de datum waarop de wet bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad.

 

We houden u uiteraard op de hoogte van de verdere evolutie van de situatie.

 

Bron: De Kamer.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.