Opvang van een kind tijdens de verlengde paasvakantie: is tijdelijke werkloosheid corona mogelijk?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

 

Door de laatste regeringsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus zullen sommige werknemers wellicht gedwongen zijn om van het werk afwezig te blijven om hun kind op te vangen omdat de scholen vanaf 29 maart vervroegd gesloten zijn of kampen tijdens de paasvakantie geannuleerd werden. Dat zou ook het geval kunnen zijn voor werknemers die gevolg geven aan de oproep van de autoriteiten om hun kind niet naar de kleuterschool of het kinderdagverblijf te laten gaan.

Kan de werknemer voor die afwezigheden tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht corona genieten?

Vervroegde sluiting van de scholen vanaf 29 maart

De werknemer die wegens de sluiting van de scholen in de week van 29 maart tot 2 april afwezig moet blijven van het werk om zijn kind op te vangen, kan tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht corona genieten. Dat geldt zowel voor de werknemer waarvan het kind ‘vervroegd’ met vakantie is als voor de werknemer waarvan het kind afstandsonderwijs moet volgen.

Meer info? Raadpleeg de website van de RVA en onze Infoflash “Tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind: de RVA verduidelijkt”.

Geannuleerde kampen tijdens de paasvakantie

De werknemer die door de nieuwe regeringsmaatregelen het kamp (vakantiekamp of buitenschoolse opvang) van zijn kind geannuleerd ziet, kan ook tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht corona genieten voor de opvang van zijn kind tijdens de paasvakantie. Dat heeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne aangekondigd.

Deze mogelijkheid is niet voorzien in de reglementering, maar werd bevestigd door de RVA.

Opgelet! De werknemer kan enkel gebruik maken van dit recht:

  • indien hij tijdens de paasvakantie een minderjarig kind dat met hem samenwoont zelf moet opvangen en,
  • indien het kind ten laatste op 18 maart 2021 ingeschreven was voor het kamp of voor de buitenschoolse opvang.

Bovendien moet de werknemer die van dit recht gebruik wenst te maken, de volgende verplichtingen nakomen:

  • zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen;
  • onmiddellijk aan zijn werkgever een attest bezorgen waarin de annulatie van de inschrijving voor het vakantiekamp of de buitenschoolse opvang bevestigd wordt. Dat attest wordt afgeleverd door de organisator van het vakantiekamp of de buitenschoolse opvang. Met dat attest bevestigt de organisator de datum van inschrijving van het kind en de reden waarom de opvang niet kan doorgaan (bijvoorbeeld omwille van de annulatie van het kamp of de beperking van het aantal toegelaten kinderen).

Hoe zit het met kleuterscholen en kinderdagverblijven?

Het recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona kan uitzonderlijk ook worden toegekend aan de werknemer die gevolg geeft aan een oproep van de autoriteiten om een kind dat met hem samenwoont niet naar de kleuterschool te laten gaan (tijdens de week van 29 maart tot 2 april) of naar het kinderdagverblijf (tijdens de periode van 29 maart tot 18 april), voor de dagen waarop hij zelf instaat voor de opvang.

Deze mogelijkheid is niet voorzien in de reglementering, maar werd bevestigd door de RVA.

De werknemer die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de volgende verplichtingen nakomen:

  • zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen;
  • onmiddellijk een attest ‘opvang kind sluiting corona‘ aan de werkgever bezorgen, alleen als de werkgever dit vraagt (ter bevestiging dat het kind in de school of het kinderdagverblijf is ingeschreven). Op dit attest moet de kleuterschool of het kinderdagverblijf in het deel A enkel de rubriek 1 invullen.

Als de kleuterschool of het kinderdagverblijf volledig of gedeeltelijk gesloten is (omwille van een maatregel in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus), kan de werknemer uiteraard gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, zoals in de reglementering voorzien is.

Bron: RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.