Ook het PC 311 heeft een sectorakkoord voor 2015-2016!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 30 juni 2015 sloten de sociale partners van het PC 311 voor de grote kleinhandelszaken hun sectorakkoord voor 2015-2016 af.

In dit akkoord bevestigen de sociale partners de tussenkomst voor kinderopvang en wordt het dagbedrag zelfs opgetrokken van 1 naar 2 EUR.

Een andere belangrijke nieuwigheid is de toekenning van een recurrente jaarlijkse brutopremie van 250 EUR.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord werden opgenomen. Een diepgaande analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling loonmarge (enveloppes 0,5 % en 0,3 %)

Vanaf juni 2016 ontvangt de voltijdse werknemer met een volledige referteperiode (samen met de jaarlijkse premie van 70 EUR) een recurrente jaarlijkse brutopremie van 250 €.

De referteperiode loopt van juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met juni van het jaar van uitbetaling.

Via een bedrijfs-cao afgesloten voor 30 oktober 2015 kan deze premie omgezet worden in 1 van de volgende voordelen of een combinatie ervan met een gelijke totale waarde:

  • maaltijdcheques van 1,45 EUR of verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques met dit bedrag;
  • verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 EUR +

- een bruto jaarpremie van 74 EUR;

- of een jaarlijkse storting van 85 EUR in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan);

  • jaarlijkse storting van 289 EUR in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan).

Deze premie wordt geproratiseerd voor de deeltijdse werknemers en de werknemers met een onvolledige referteperiode (op basis van de effectief gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde dagen).

Ecocheques

Op basis van een ondernemings-cao afgesloten voor 30 september 2015 kunnen de ecocheques omgevormd worden in een ander voordeel!

Elektronische maaltijdcheques

Vanaf oktober 2015 kunnen de werkgevers enkel nog elektronische maaltijdcheques toekennen aan hun personeel.

Aankondiging van de uurroosters variabele deeltijdse werknemers

De uurroosters van deeltijdse werknemers tewerkgesteld met een variabel uurrooster moeten 3 weken op voorhand voor de vierde week meegedeeld worden. Ze mogen tijdens deze periode ook slechts gewijzigd worden mits voorafgaand akkoord van de betrokken werknemer.

Regeling van vrije weekends

In de winkels met meer dan 5 werknemers wordt de bestaande regeling van de beurtrolverlofdagen op zaterdag vanaf 2016 vervangen door een regeling van vrije weekends. Hierdoor zal elke werknemer aan zijn werkgever gedurende 8 weekends per kalenderjaar de vrijstelling van prestaties kunnen vragen (bovenop de hoofdvakantie).

Het gaat hier om een verschuiving van de gebruikelijke inactiviteitsdag in de week naar het weekend. Dit impliceert dat de werknemer het vrije weekend niet kan cumuleren met een inactiviteitsdag in diezelfde week. Hij behoudt wel het recht om in die week een andere vrije dag op te nemen (bv. verlof, recuperatie of klein verlet).

Deze dagen worden opgenomen in onderling overleg met de directe hiërarchische overste die niet willekeurig kan weigeren.

Bijkomende uren deeltijdse werknemers

Door middel van een sectorale cao zal voor de deeltijdse werknemers met een vaste wekelijkse arbeidsduur en variabele uurroosters de keuzemogelijkheid ingevoerd worden om bijkomende uren ofwel onmiddellijk uitbetaald te krijgen of om deze betaald te recupereren binnen de 12 maanden na afloop van het kwartaal waarbinnen ze werden gepresteerd.

Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  • SWT op 60 jaar (tot 31 december 2017);
  • SWT op 58 jaar voor zware beroepen en 20 jaar nachtarbeid(1 januari 2015 tot en met 31 december 2016);
  • SWT op 58 jaar voor zeer lange loopbanen (1 januari 2015 tot en met 31 december 2016).

Tijdskrediet eindeloopbaan

Recht op uitkeringen vanaf 55 jaar in geval van halftijds of 1/5de tijdskrediet eindeloopbaan (periode 2015-2016).

Jongerenbarema’s

Afschaffing van de sectorale aanvangsleeftijd van 21 jaar voor barema’s niet-studenten vanaf 1 juli 2015.

Veiligheid – agressie in de winkel

De bedrijven engageren zich om een risicoanalyse uit te voeren om de problematiek van veiligheid in kaart te brengen. De resultaten hiervan zullen gepresenteerd worden op het CPBW.

De werkgevers verbinden er zich toe om op basis van deze risicoanalyse de nodige maatregelen te nemen om de aangebrachte risico’s tot een minimum te beperken.

Certificering van verworven competenties

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de werkgever een overzicht geven van de gevolgde opleidingen of van de verworven competenties binnen de laatst uitgeoefende functie.

Verhoging tussenkomst kinderopvang

Verhoging van het dagbedrag voor de tussenkomst voor kinderopvang van 1 naar 2 EUR (periode 2016-2017).

Aanwervingspremie jongeren

De ondernemingen die jongeren uit de bij KB bepaalde risicogroepen aanwerven, kunnen een eenmalige forfaitaire toelage van het sociaal fonds bekomen:

  • 750 EUR voor de voltijdse aanwerving;
  • 400 EUR voor de deeltijdse aanwerving (minstens 24u/week).

Deze toelage wordt toegekend voor werknemers met een contract van onbepaalde duur met minstens 12 maanden anciënniteit in de onderneming.

Duur van het akkoord

Van 1 juli 2015 tot 30 juni 2017.

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u uiteraard stipt op de hoogte.

Bron: Sectorakkoord voor 2015-2016 (PC 311)

Auteur: Leen Lafourt

23/09/2015