Onmogelijkheid om te werken ingevolge wegblokkades : tijdelijke werkloosheid ?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Door de blokkade begin deze week van bepaalde verkeersaders en industriezones door wegtransporteurs werd de werkorganisatie in verschillende bedrijven danig verstoord. Heel wat werknemers hebben hun arbeidsprestaties namelijk niet normaal kunnen verrichten.

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarbij de vraag rijst of de werkgever een beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid voor de betreffende werknemers.

De RVA heeft ons hieromtrent telefonisch de volgende informatie verschaft:

  • de toevlucht tot tijdelijke werkloosheid wegens staking voor de werknemers die behoren tot de transportsector en die hun arbeidsprestaties niet hebben kunnen leveren, zal binnenkort worden onderzocht door het beheerscomité van de RVA;
  • de werknemers die niet behoren tot de transportsector en die hun arbeidsprestaties niet hebben kunnen leveren als direct of indirect gevolg van de blokkade door de wegtransporteurs kunnen in principe tijdelijk werkloos worden gesteld wegens staking en derhalve een werkloosheidsvergoeding ten laste van de RVA genieten. Het gaat hier met name om:
    • de werknemers die hun arbeidsplaats niet hebben kunnen bereiken omdat de toegang tot hun onderneming is geblokkeerd;
    • de werknemers die zich niet naar hun arbeidsplaats hebben kunnen begeven door een gebrek aan brandstof;
    • de werknemers die niet hebben kunnen werken omdat geen grondstoffen of goederen werden geleverd.

Opgelet!

1. Er zal geen enkele tijdelijke werkloosheidsuitkering verschuldigd zijn voor de dagen waarvoor een (gewaarborgd) loon verschuldigd is;

2. De werknemers kunnen enkel tijdelijk werkloos worden gesteld voor een volledige werkdag zoals bepaald in het arbeidsreglement. Het is dus niet mogelijk om werknemers tijdelijk werkloos te stellen voor bijvoorbeeld een halve dag of enkele uren wanneer zij normaal de volledige dag werken.

Auteur: Catherine Legardien

12/04/2016