Onbelast bijverdienen

Auteur: Partena Professional
Datum:

Het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie werd goedgekeurd op datum van 5 juli 2018 en treedt in voege vanaf 15 juli 2018. De wet beoogt de invoering van een fiscale vrijstelling van 6.130 € (bedrag in 2018) per jaar voor werknemers die willen bijklussen.

WELKE AANVULLENDE ACTIVITEITEN VALLEN ONDER DE FISCALE VRIJSTELLING ?

Het onbelast bijklussen omvat drie types van aanvullende activiteiten : verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie.

In de 3 systemen moet het over diensten gaan die aan particulieren worden geleverd.

VOOR WIE IS DEZE MAATREGEL BEDOELD ?

Elke particulier mag aanvullende activiteiten uitoefenen.

Er moet echter aan bepaalde voorwaarden voldaan worden inzake het verenigingswerk en diensten van burger aan burger :

  • Het moet gaan om een activiteit die vermeld wordt in de lijsten, vastgesteld door de wet. U vindt deze lijsten door te klikken op deze lin voor verenigingswerk en deze link voor diensten van burger aan burger. De beoogde activiteiten zijn deze van de non-profit sector.
  • Deze activiteiten moeten uitgevoerd worden in de vrije tijd
  • Privépersonen die deze aanvullende activiteiten uitoefenen, moeten, hetzij loontrekkend zijn en minstens 4/5de presteren, hetzij zelfstandige in hoofdberoep, hetzij gepensioneerd.
  • Activiteiten uitgevoerd ten behoeve van een medeburger mogen niet regelmatig uitgevoerd worden, noch het voorwerp uitmaken van publiciteit.   

In het systeem van deeleconomie, moet de activiteit niet specifiek uitgeoefend worden in de vrije tijd en is er geen voorwaarde wat betreft het sociaal statuut. Iedereen mag dus een activiteit uitoefenen in het kader van deeleconomie. Er werd ook geen lijst met activiteiten opgesteld en dus zijn alle soorten diensten mogelijk.

Deze 3 types van aanvullende activiteiten mogen geen uitbreiding van de beroepsactiviteit zijn, dit om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

HOEVEEL MAG U VERDIENEN ?

U mag per jaar maximum 6.130 € (bedrag in 2018) verdienen, verplaatsingsonkosten en algemene onkosten inbegrepen. De bedragen worden opgeteld voor de drie types van aanvullende activiteiten. Het totale bedrag van de inkomsten uit verenigingswerk, diensten van burger aan burger en deeleconomie mag dus niet hoger liggen dan 6.130 € (bedrag in 2018) per jaar.

In het systeem van verenigingswerk en diensten van burger aan burger mogen de totale inkomsten niet hoger liggen dan 510,80 € (bedrag in 2018) per maand.

WELKE STAPPEN MOETEN ONDERNOMEN WORDEN ?

Vanaf 15 juli 2018 moeten bezoldigde aanvullende activiteiten worden aangegeven.

Het verenigingswerk en de diensten van burger aan burger moeten het voorwerp uitmaken van een voorafgaande aangifte via een online dienst.

Inzake deeleconomie worden de diensten uitsluitend geleverd in het kader van overeenkomsten die opgesteld werden via een erkend elektronisch platform of een elektronisch platform, georganiseerd door een overheidsinstantie.  Om erkenning te verkrijgen, moet het elektronisch platform  aan een aantal voorwaarden voldoen en moet een aanvraag tot erkenning ingediend worden bij de FOD Financiën. De lijst van erkende platformen bevindt zich ook op de website van de FOD Financiën. 

MOET U ZICH AANSLUITEN BIJ EEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS ?

Indien u voldoet aan de voorwaarden en indien u de limiet van toegelaten inkomsten niet overschrijdt, en voor zover u geen andere zelfstandige activiteiten uitoefent, moet u zich niet aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds, noch in het bezit zijn van een KBO- of BTW-nummer.

Indien het jaarlijks plafond overschreden wordt, zullen alle inkomsten afkomstig van verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie, ontvangen tijdens het jaar, beschouwd worden als beroepsinkomsten.

  • Contracten voor verenigingswerk worden geherkwalificeerd als arbeidsovereenkomsten voor werknemers.
  • Prestaties van occasionele diensten van burger aan burger zullen beschouwd worden als activiteiten uitgevoerd als zelfstandige.
  • Indien de betrokkene er niet in slaagt om aan te tonen dat het gaat om diverse inkomsten, worden de inkomsten uit de deeleconomie geherkwalificeerd als winsten en baten. De onderwerping aan het statuut van de zelfstandigen gebeurt dan op basis van het fiscaal vermoeden.

In geval van overschrijding van het maandelijkse drempelbedrag (voor verenigingswerk en diensten van burger aan burger), maar zonder overschrijding van het jaarlijkse drempelbedrag, geldt de herkwalificatie enkel voor de maand(en) van overschrijding.

Dit betekent dus dat er een (laattijdige) aansluiting bij het statuut van de zelfstandigen zal zijn voor de kwartalen waarin het maandelijkse plafondbedrag wordt overschreden (diensten van burger aan burger) en voor het hele jaar indien het jaarlijkse plafondbedrag overschreden wordt (diensten van burger aan burger en eventueel deeleconomie).

Deze materie valt onder de bevoegdheid van de Belastingen. We wachten nog op definitieve richtlijnen van onze toezichthoudende instantie inzake de praktische modaliteiten, meer bepaald voor personen die momenteel als zelfstandige aangesloten zijn en die één van deze aanvullende activiteiten uitoefenen.

Voor meer informatie hieromtrent, verzoeken we u de volgende website te raadplegen :

https://bijklussen.be/nl/index.html